Griekenland Mensenrechten - Geschiedenis

Griekenland Mensenrechten - GeschiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gedurende het jaar zette de stroom migranten en asielzoekers uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië zich voort, zij het in veel lagere aantallen dan in de twee voorgaande jaren. De verklaring EU-Turkije van maart 2016, in combinatie met de sluiting van de noordelijke grenzen, maakte van het land een gastland voor migranten- en vluchtelingenpopulaties. Op 31 oktober gaven UNHCR-cijfers aan dat er 46.462 migranten en asielzoekers in het hele land verbleven.

Refoulement: De regering bood enige bescherming tegen de uitzetting of terugkeer van vluchtelingen naar landen waar hun leven of vrijheid zou worden bedreigd vanwege hun ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.

Op 24 mei arriveerde een groep van acht Turkse staatsburgers via de landgrens met Turkije (oversteek over de rivier de Evros) en spraken de wens uit om asiel aan te vragen. Onder hen waren drie minderjarigen en journalist Murat Capan, die bij verstek door een Turkse rechtbank was veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf wegens vermeende poging om de regering van dat land omver te werpen. Volgens de NGO Hellenic League for Human Rights werden ze vervolgens in een busje geplaatst dat hen naar verluidt overbracht naar een groep van vijf gewapende mannen met maskers, die hen stilletjes over de rivier terug naar Turkije leidde. De Turkse autoriteiten namen Capan in hechtenis en hij werd naar een gevangenis in Turkije gestuurd.

Op 23 juni berichtten de media dat het NGO Netwerk voor de Sociale Ondersteuning van Vluchtelingen en Migranten politieagenten en gemaskerde mannen in Didymoticho, in Noord-Griekenland, aanklaagde voor het onder dwang terugsturen van 10 Syrische staatsburgers naar Turkije, ondanks het feit dat zij de wens hadden geuit om asiel aanvragen in Griekenland. Een lid van de groep meldde dat de politie hen allemaal had gearresteerd en hen naar een detentiecentrum had geleid met 200 anderen, waaronder gezinnen met kinderen. Dezelfde getuige beweerde dat enkele uren later de 10 Syriërs het bevel kregen om een ​​busje binnen te gaan dat hen naar een rivier bracht, waar gewapende mannen in uniformen hen dwongen in rubberboten te stappen die hen uiteindelijk terugbrachten naar Turkije.

De Hellenic League for Human Rights, UNHCR, de International Federation for Human Rights (FIDH) en Nils Muiznieks, commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, hebben verzocht om een ​​grondig onderzoek naar gemelde refoulement-incidenten. Op 30 juli ontkende de minister voor migratiebeleid dat de overheid zich bezighield met onrechtmatige terugkeer.

Toegang tot asiel: De wet voorziet in het verlenen van de asiel- of vluchtelingenstatus en de regering heeft een systeem opgezet voor het bieden van bescherming aan vluchtelingen via een autonome asieldienst onder het gezag van het ministerie van Migratiebeleid. De wet vereist dat aanvragers toegang hebben tot beëdigde tolken en staat aanvragers toe om in beroep te gaan tegen negatieve beslissingen en in het land te blijven terwijl hun beroep wordt behandeld.

De autoriteiten werkten samen met NGO's, internationale organisaties en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken om migranten zonder papieren die in afwachting zijn van registratie in het asielsysteem, evenals gedetineerden van niet-EU-buitenlanders, te informeren over hun rechten en asielprocedures en door IOM geassisteerde programma's voor vrijwillige terugkeer. UNHCR hielp de regering ook met briefings en de verspreiding van meertalige folders en informatiepakketten over asiel en asielprocedures.

Op 26 januari oordeelde het Hooggerechtshof tegen de uitlevering van acht Turkse luchtmachtofficieren die asielaanvragen in het land hadden ingediend. Ze werden beschuldigd van het beramen van een staatsgreep tegen de Turkse regering. Volgens persberichten oordeelde de rechtbank dat de acht officieren waarschijnlijk geen eerlijk proces zouden krijgen als ze naar Turkije werden teruggestuurd, en stelde ze vast dat ze konden worden gemarteld. Turkije diende vervolgens een tweede uitleveringsverzoek in bij Griekenland, dat in mei eveneens werd afgewezen op dezelfde basis als de eerste uitspraak. Op 30 november waren de asielzaken nog in behandeling bij een beroepscommissie.

Mensenrechtenactivisten en ngo's die met asielzoekers werken, meldden lange wachttijden op beslissingen over asielverzoeken als gevolg van achterstanden in de beroepsprocedure. Het grootste deel van het jaar wachtten de rechters van beroep op een uitspraak van de Raad van State over de vraag of Turkije werd beschouwd als een veilig derde land voor afgewezen asielzoekers, met name Syriërs, om naar terug te keren. Op 22 september meldden media en mensenrechtenactivisten dat de plenaire vergadering van de Raad van State het beroep verwierp van twee Syrische asielzoekers die beweerden dat Turkije geen land van veilige terugkeer was. De raad merkte op dat Turkije het Verdrag van Genève heeft geratificeerd en overeenstemming heeft bereikt over een gezamenlijk actieplan met de Europese Unie ter ondersteuning van Syrische staatsburgers die internationale bescherming nodig hebben. De raad merkte verder op dat de twee Syriërs die het beroep hadden aangetekend, familieleden in Turkije hadden. De raad verwierp de beweringen van de verzoekers dat hun leven en vrijheid in Turkije in gevaar zouden zijn en dat Griekenland het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou schenden door hen terug te sturen naar Turkije. Verschillende deskundigen waren van mening dat dit besluit gevolgen zou hebben voor tal van andere soortgelijke gevallen.

Asielzoekers uit andere landen dan Syrië klaagden dat hun asielaanvragen vertraging hadden opgelopen terwijl Syriërs voorrang kregen. Veel asielzoekers klaagden ook dat het moeilijk was om een ​​afspraak te plannen en vervolgens via Skype verbinding te maken met het systeem van de Asieldienst. Internationale organisaties, ngo's en mensenrechtenactivisten herhaalden de zorgen van vorig jaar over problemen in verband met het asielstelsel, waaronder het gebrek aan adequaat personeel en faciliteiten; moeilijkheden bij het registreren van claims; vragen over de bespoediging en grondigheid van de behandeling van initiële vorderingen en beroepen; onvoldoende welzijns-, integratie-, advies-, juridische en tolkdiensten; discriminatie; en detentie onder vaak ontoereikende en overvolle omstandigheden in de opvang- en identificatiecentra (RIC's).

Veilig land van herkomst/doorvoer: Het land houdt zich aan de Dublin III-verordening, volgens welke autoriteiten asielzoekers mogen terugsturen naar de EU-lidstaat van eerste binnenkomst voor de beoordeling van asielaanvragen.

In maart 2016 hebben de EU en Turkije een gezamenlijke verklaring over migratie uitgebracht. Volgens de overeenkomst zou elke migrant zonder papieren die vanuit Turkije naar de Griekse eilanden oversteekt tot 25 dagen worden beperkt tot een RIC, gedurende welke tijd het individu de mogelijkheid zou hebben om asiel aan te vragen in Griekenland. Personen die ervoor kiezen om geen asiel aan te vragen of van wie de aanvraag ongegrond of niet-ontvankelijk werd geacht, zouden onder de voorwaarden van de overeenkomst worden teruggestuurd naar Turkije.

Met de hulp van NGO's betwistten sommige aanvragers van wie de aanvragen waren afgewezen de rechtsgeldigheid van deze beslissingen voor de Raad van State, met het argument dat Turkije geen veilig derde land was om naar terug te keren. Een 22 september uitspraak verwierp hun argumenten en claims.

Bewegingsvrijheid: Migranten zonder papieren die na maart 2016 op de Griekse eilanden aankwamen, werden tot 25 dagen lang onderworpen aan speciale grensontvangst- en registratieprocedures in gesloten faciliteiten. Na deze periode van 25 dagen mochten migranten zonder papieren die in die faciliteiten achterbleven over het algemeen naar binnen en naar buiten. Het werd migranten zonder papieren verboden om naar het vasteland te reizen, tenzij ze een asielaanvraag indienden die door de asielautoriteiten ontvankelijk werd geacht. Zodra de asielaanvragen waren ingediend, ontvankelijk bevonden en in behandeling waren, konden migranten verhuizen naar een opvangcentrum op het vasteland. Er was geen bewegingsbeperking in of uit de opvangcentra. De Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens en NGO's, waaronder Human Rights Watch (HRW), Artsen zonder Grenzen en de Griekse Raad voor Vluchtelingen, uitten hun bezorgdheid en maakten bezwaar tegen de detentie van inkomende migranten en asielzoekers in het kader van de verklaring EU-Turkije. Op 24 oktober stuurden 19 lokale en internationale mensenrechtenorganisaties een gezamenlijke brief aan premier Tsipras waarin werd opgeroepen tot beëindiging van het “insluitingsbeleid” om asielzoekers op de eilanden te houden en tot de verslechtering van de omstandigheden in de vijf RIC’s die in het noorden actief zijn. Egeïsche eilanden.

Niet-begeleide minderjarigen werden ook onder "beschermende hechtenis" geplaatst vanwege ruimtegebrek in gespecialiseerde opvangcentra. In een persverklaring van 31 juli meldde de ombudsman dat van begin juni tot 31 juli 77 niet-begeleide minderjarigen in Thessaloniki in bewaring waren gesteld, waarvan er uiteindelijk slechts 13 werden overgebracht naar de juiste faciliteiten die voor hun behoeften waren bestemd. Onderzoek van de ombudsman, uitgevoerd in detentie- en opvangfaciliteiten op 17-19 juli, wees uit dat een aanzienlijk aantal niet-begeleide minderjarigen wekenlang in beschermende hechtenis op politiebureaus verbleef, bij gebrek aan adequate opvang voor iedereen.

werkgelegenheid: Erkende vluchtelingen en houders van asielzoekerspapieren hadden het recht om te werken, hoewel dit recht niet op grote schaal werd gepubliceerd of consequent werd gehandhaafd.

Toegang tot basisdiensten: Juridisch werden diensten zoals opvang, gezondheidszorg, onderwijs en gerechtelijke procedures verleend aan asielzoekers in het bezit van een geldige verblijfsvergunning; personeelstekorten en overvolle migrantenlocaties beperkten echter de toegang van bepaalde asielzoekers tot deze diensten. Juridische bijstand was beperkt en werd meestal aangeboden via vrijwillige advocaten en balies, NGO's en internationale organisaties.

De huisvestingsomstandigheden in de opvangvoorzieningen op het vasteland zijn verbeterd. RIC's op de eilanden hadden problemen, voornamelijk door ruimtegebrek, wat leidde tot congestie en het gebruik van kampeertenten als aanvulling op de grotere, geklimatiseerde en stevigere geprefabriceerde huizen. De levensomstandigheden waren moeilijker tijdens de winter en de zomer. In januari werden drie sterfgevallen van asielzoekers geregistreerd in het RIC in Moria, Lesbos, naar verluidt in verband met onvoldoende verwarming. Volgens een rapport van 18 januari van HRW was de accommodatie voor personen met een handicap op de meeste locaties ontoereikend. Aansluitingen op rioleringen en elektriciteit waren soms niet aanwezig of problematisch.

Asielzoekers werden opgevangen in opvangkampen en faciliteiten die onder staatsbeheer of toezicht opereren, of beheerd worden door UNHCR, IOM of NGO's. Kwetsbare asielzoekers en herplaatsingskandidaten kwamen ook in aanmerking voor opvang in appartementen via een huisvestingsplan dat werd uitgevoerd door UNHCR, in samenwerking met enkele lokale gemeenten en ngo's. Op 31 oktober meldde UNHCR dat meer dan 36.000 asielzoekers waren ondergebracht in appartementen, hotels en andere faciliteiten in het hele land sinds de lancering van UNHCR's Accommodatie en Services Scheme in 2016. Erkende vluchtelingen kwamen over het algemeen niet in aanmerking voor dit programma; vanaf 1 augustus kondigde de minister van migratiebeleid echter een programma aan om 1.014 recent erkende vluchtelingen die deelnemen aan het huisvestingsprogramma van UNHCR toe te staan ​​om verlenging van het programma met zes maanden aan te vragen. Volgens de wet komen vluchtelingen in aanmerking voor sociale huisvesting, maar alle huisvestingsprogramma's zijn opgeschort vanwege bezuinigingsmaatregelen van de overheid.

Het Ministerie van Migratiebeleid met zijn Dienst Opvang en Identificatie, bijgestaan ​​door het Ministerie van Defensie en/of enkele gemeenten, beheerde een aantal voorzieningen waar nieuwkomers tot 25 dagen werden vastgehouden zonder toestemming om het centrum te verlaten. Het administratief en facilitair personeel dat in deze centra werkte, bestond meestal uit een aantal vaste staatsmedewerkers, vaak losgekoppeld van hun reguliere diensten, acht maanden gecontracteerd personeel in het kader van een door de overheid beheerd werkgelegenheidsprogramma, evenals personeel dat door NGO's en internationale organisaties was gecontracteerd. Media meldden gevallen, vooral op de eilanden, waarin het toegewezen personeel onvoldoende was of niet goed was opgeleid.

Alle inwoners van het land hebben recht op medische noodhulp, ongeacht hun wettelijke status. Medische vrijwilligers, door NGO's gecontracteerde artsen en het Hellenic Center for Disease Control and Prevention, evenals legerartsen, zorgden voor basisgezondheidszorg in kampen, waarbij noodgevallen of complexere gevallen werden doorverwezen naar lokale ziekenhuizen. Een aantal NGO's constateerde onvoldoende psychologische zorg voor asielzoekers en vluchtelingen, vooral op de eilanden. Sommige mensen die aan chronische ziekten leden, hadden nog steeds problemen met het verkrijgen van de juiste medicatie. Er waren meldingen van ontoereikende gezondheidszorg voor zwangere vrouwen. Ziekenhuizen waren vaak overbelast en onderbemand, waardoor er hiaten ontstonden in de dienstverlening aan asielzoekers en omwonenden.

Na hun aankomst werden migranten en vluchtelingen geregistreerd door de politie en de Opvang- en Identificatiedienst. Autoriteiten registreerden de persoonlijke gegevens van de asielzoeker, namen vingerafdrukken en verifieerden zijn of haar identiteit. Internationale organisaties en ngo's verstrekten basisinformatie over de asielprocedure, hielpen bij vrijwillige terugkeer en internationale bescherming, en voerden medische screenings uit om kwetsbare personen te identificeren. Artsen zonder Grenzen bekritiseerden de autoriteiten omdat ze asielzoekers met onzichtbare kwetsbaarheden, zoals slachtoffers van marteling, niet identificeren. Artsen zonder Grenzen en andere NGO's bekritiseerden ook hiaten in de kwetsbaarheidsbeoordeling, die volgens hen de gezondheids- en geestelijke gezondheidsproblemen verergerden en sommige personen die in aanmerking kwamen voor overplaatsing naar het vasteland de kans ontnamen om de overbelaste levensomstandigheden in de RIC's te verlaten. Segregatie van kwetsbare groepen was op sommige locaties niet altijd haalbaar. Geloofwaardige waarnemers maakten melding van verschillende gewelddadige incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren, waaronder vuistgevechten, steekpartijen en gendergerelateerd geweld (zie paragraaf 2.d. Misbruik van migranten, vluchtelingen en staatlozen).

Duurzame oplossingen: De regering nam deel aan de EU-herplaatsingsregeling van 2015 en op 27 september meldde de Europese Commissie de herplaatsing van 20.323 asielzoekers uit Griekenland naar andere EU-lidstaten. Asielzoekers kwamen alleen in aanmerking voor herplaatsing onder deze regeling als ze arriveerden vóór de implementatie van de verklaring EU-Turkije op 20 maart 2016 en als ze de nationaliteit hadden van een land dat in 75 procent van de lidstaten internationale bescherming zou krijgen. De IOM bood vrijwillige terugkeer aan afgewezen asielzoekers of degenen die afstand deden van hun asielaanvraag. De regering meldde op 22 november ongeveer 5.000 vrijwillige terugkeer. De regering werkte samen met internationale organisaties en NGO's om de inschrijving van alle migrantenkinderen op het vasteland op scholen te vergemakkelijken.

Tijdelijke bescherming: Per 30 juni bood de regering tijdelijke bescherming aan ongeveer 305 personen die mogelijk niet als vluchteling in aanmerking komen.


Griekenland - Index burgerlijke vrijheden

Bron: Vrijheidshuis. 1 - de hoogste mate van vrijheid.

Wat is de Griekse burgerlijke vrijhedenindex?

Datum Waarde Wijziging, %
2018 2.00 0.00%
2017 2.00 0.00%
2016 2.00 0.00%
2015 2.00 0.00%
2014 2.00 0.00%
2013 2.00 0.00%
2012 2.00 0.00%
2011 2.00 0.00%
2010 2.00 0.00%
2009 2.00 0.00%
2008 2.00 0.00%
2007 2.00

Zie ook

&kopie 2011-2021 Knoema. Alle rechten voorbehouden.

Onze Privacyverklaring & Cookiebeleid

Oké om verder te gaan Onze website gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Ze werden op uw computer geplaatst toen u deze website lanceerde. U kunt uw persoonlijke cookie-instellingen wijzigen via de instellingen van uw internetbrowser.


Griekenland

Twee migrantenmannen en vier kinderen in een tent in een geïmproviseerd kamp naast het Moria-kamp voor vluchtelingen en migranten op het eiland Lesbos, Griekenland, 18 september 2018.

© 2018 Giorgos Moutafis/Reuters

Keynote

Kenneth Roth

Essays

De invloed van Peking op aansprakelijkheid en rechtvaardigheid beperken

"Middenmachten" overtuigen om autocraten te bestrijden ondanks hoge kosten

Tijd om de "Nooit meer"-beweging nieuw leven in te blazen

De mythe van de 'genderideologie' bestrijden

Menselijk oordeel en verantwoordelijkheid in het tijdperk van technologie

Oudere mensen helpen verbonden te blijven, en thuis

De overeenkomst met Silicon Valley wijzigen

Hoewel Griekenland een groot aantal asielzoekers bleef opvangen, slaagde het er niet in hun rechten te beschermen. Het totale aantal aankomsten nam toe in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Tekortkomingen in het opvang- en asielsysteem escaleerden met ernstige overbevolking, onhygiënische, onhygiënische omstandigheden en een gebrek aan voldoende gespecialiseerde zorg, waaronder medische zorg, traumabegeleiding en psychosociale ondersteuning. Fysiek en gendergerelateerd geweld kwam veel voor in asielkampen, en NGO's meldden verslechterende mentale gezondheidstoestanden onder asielzoekers. De meeste niet-begeleide minderjarigen werden nog steeds in kampen met volwassenen geplaatst, in zogenaamde beschermende politiebewaring of detentie, of dreigden dakloos te worden, waarbij de autoriteiten er niet in slaagden een tekort aan jeugdopvang of pleegzorg op te lossen.

Het door de EU gesteunde beleid van Griekenland om asielzoekers die over zee naar de Egeïsche eilanden zijn gekomen op te sluiten, heeft duizenden in deze omstandigheden gevangen.

Terwijl de regering 18.000 asielzoekers van eilanden naar het vasteland van Griekenland bracht na een gecoördineerde NGO-campagne in november, weigerde ze een bindende uitspraak van het hooggerechtshof uit te voeren om het opsluitingsbeleid voor nieuwkomers te beëindigen, en nam in plaats daarvan in mei een nieuwe wet aan om deze voort te zetten. Op Lesbos concludeerde een inspectie van de regionale autoriteiten in september dat het kamp Moria, het grootste in zijn soort, een gevaar vormde voor de volksgezondheid en het milieu, en riep de regering op om acute tekortkomingen aan te pakken of het kamp te sluiten.

Sommige migranten en asielzoekers die de landgrens van Turkije naar de noordoostelijke regio Evros probeerden over te steken, meldden dat ze in de loop van het jaar standrechtelijk werden teruggestuurd naar Turkije, soms met geweld. Griekenland heeft niet ingegaan op de opvangbehoeften van nieuw aangekomen asielzoekers in de regio, ondanks een toename van het aantal aankomsten vanaf april. Als gevolg hiervan werden vrouwen en meisjes gehuisvest bij niet-verwante mannen in opvang- of detentiecentra voor asielzoekers en hadden ze geen toegang tot essentiële diensten.

Minder dan 15 procent van de asielzoekende kinderen had toegang tot onderwijs op de eilanden, en slechts een op de twee op het vasteland ging naar openbare scholen.

Extreemrechtse groeperingen bleven campagne voeren tegen asielzoekers op de eilanden, en er waren mediaberichten over aanvallen in het hele land op personen die als migranten of moslims werden beschouwd. De politiestatistieken voor haatmisdrijven voor 2017 die in maart werden vrijgegeven, vertoonden een duidelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het Comité voor de Preventie van Foltering van de Raad van Europa heeft in april een bezoek gebracht aan Griekenland en heeft een voorlopig rapport uitgebracht waarin zijn bezorgdheid wordt geuit over onmenselijke en vernederende behandeling in psychiatrische instellingen en detentiecentra voor migranten.


Mensenrechten in Griekenland

George Andreopoulos, hoogleraar politieke studies aan de City University of New York (CUNY) en stichtend directeur van het Center for International Human Rights aan het John Jay College, zal op vrijdag 23 oktober een lezing geven op UC Santa Barbara.

De lezing van Andreopoulos, "Mensenrechten in Griekenland: uitdagingen en vooruitzichten", begint om 13.00 uur. in de McCune Conference Room, 6020 Humanities and Social Sciences Building.

De lezing is gratis en open voor het publiek en wordt gepresenteerd door het Orfalea Center for Global & International Studies van de campus. Het is een programma van de interdisciplinaire onderzoekshub van het centrum voor mondiaal bestuur en mensenrechten.

"We zijn erg blij dat we professor Andreopoulos, een bekend wetenschapper op het gebied van mensenrechten, kunnen verwelkomen in het Orfalea Center om mensenrechten met ons te bespreken", zegt Michael Stohl, een professor in communicatie en de directeur van het centrum. "Hij heeft een grondige kennis van de mensenrechtensituatie in Griekenland en de wetenschappelijke onderzoeksachtergrond om die situatie in een historische en politieke context te plaatsen."

Andreopoulos, een expert op het gebied van internationale mensenrechten en mondiaal bestuur, studeerde geschiedenis, recht en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Chicago en aan de Universiteit van Cambridge. Voordat hij bij de CUNY-faculteit kwam, doceerde hij aan de Yale University, waar hij medeoprichter was van het Orville Schell Center for International Human Rights.

Zijn huidige onderzoeksproject, ondersteund door een subsidie ​​van de Stavros Niarchos Foundation, is getiteld "Policing Across the Borders: The Role of Law Enforcement in Global Governance."

In de loop van zijn carrière heeft Andreopoulos deelgenomen aan verschillende mensenrechtenmissies, meest recentelijk in Sierra Leone, om aanbevelingen over verantwoordingsmechanismen in dat land te bestuderen en voor te bereiden. Hij was voorzitter van de sectie mensenrechten van de American Political Science Association en voorzitter van de commissie voor de prijsuitreiking van boeken.

Andreopoulos is de auteur van talrijke boeken en artikelen, waaronder het binnenkort te verschijnen uitgegeven boek "Policing Across Borders: Law Enforcement Networks and the Challenges of Crime Control" (Springer), dat voortkwam uit een vierjarig onderzoeksproject dat werd uitgevoerd in samenwerking met de Hellenic Centre for Security Studies, een organisatie die in Griekenland is opgericht door het Ministerie van Openbare Orde en Burgerbescherming als een denktank over veiligheidskwesties.

Er komt ook een speciale uitgave van het tijdschrift Criminal Justice Ethics, waarvan Andreopoulos zowel gastco-redacteur als medewerker is. Het thema van de problematiek is particuliere militaire en veiligheidsbedrijven en de zoektocht naar verantwoording.


Griekenland

In juni rondde de rechter die belast was met het onderzoek naar de aanval op vakbondsman Konstantina Kuneva het onderzoek af, omdat hij de daders niet kon identificeren. Haar advocaten uitten hun zorgen over de kwaliteit en grondigheid van het vooronderzoek. In november beval de Raad voor Misdrijven in Athene de voortzetting van het onderzoek naar de zaak.

Gevangenis voorwaarden

Er werden meldingen ontvangen van onmenselijke en vernederende detentieomstandigheden in gevangenissen, waaronder overbevolking, ontoereikende faciliteiten en gebrek aan toegang tot adequate medische zorg. Vrouwelijke gevangenen meldden dat ze nog steeds werden onderworpen aan de praktijk van interne onderzoeken. In december werden wetswijzigingen aangenomen om de overbevolking van de gevangenissen en de verbetering van de gevangenisomstandigheden aan te pakken.

Gewetensbezwaarden tegen militaire dienst

De huidige wet op gewetensbezwaren was nog niet in lijn met de Europese en internationale normen. Gewetensbezwaarden werden nog steeds gediscrimineerd en zelfs vervolgd.

Op 31 maart werd gewetensbezwaarde Lazaros Petromelidis door het militaire hof van beroep van Athene veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden op twee beschuldigingen van insubordinatie. In 2008 had de Rechtbank van Eerste Aanleg hem op dezelfde tenlastelegging tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Vrijheid van meningsuiting

In een rapport van de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa in februari werd bezorgdheid geuit over de al te restrictieve praktijken van Griekse rechtbanken door bepaalde minderheidsverenigingen niet te registreren en de ontbinding van de Turkse Unie Xanthi te bevelen. Soortgelijke zorgen werden geuit door de onafhankelijke VN-deskundige op het gebied van minderhedenkwesties. Ondanks deze, en de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2008, bevestigde het Hooggerechtshof van Griekenland de weigering van het Hof van Beroep om de vereniging "Huis van de Macedonische Beschaving" in juni te registreren.

Rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

In maart raakten verschillende mensen gewond bij een homofobe aanval op een bar in Athene. Er werd gemeld dat politie en ambulances niet reageerden op het incident, ondanks vele oproepen.

Mensenhandel

Te midden van de bezorgdheid dat de regering onvoldoende actie had ondernomen om slachtoffers van mensenhandel te identificeren, werden de ontwerprichtlijnen voorgesteld door een coalitie van NGO's, waaronder Amnesty International, nog steeds niet aangenomen. Gebrek aan overheidsfinanciering leidde tot de sluiting van enkele opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.


Griekenland: een geschiedenis van migratie

Landen over de hele wereld hebben gemeenschappen die getuigen van de golven van uitgaande migratie die ooit Griekenland kenmerkten. In de afgelopen 15 jaar is Griekenland echter een ontvanger van migranten en een permanente immigrantenbestemming geworden. De meeste van deze nieuwe immigranten komen uit Centraal- en Oost-Europa en ondanks twee regularisatieprogramma's verblijft een groot aantal van hen nog steeds zonder toestemming in Griekenland. Mensen uit Azië (met name Irak, Pakistan en India) hebben de laatste tijd hun aandeel in het totale aantal illegale immigranten snel vergroot.

Net als in het verleden duwt en trekt een complex geheel van krachten de migratie van en naar Griekenland. Vandaag staat de regering klaar om een ​​actieplan voor integratie ten uitvoer te leggen dat erop gericht is deze krachten in het voordeel van het land aan te wenden. Dat proces moet echter nog beginnen, en er wordt verwacht dat aanzienlijke publieke bezorgdheid en politieke wrijving vooraf zullen gaan aan de oogst van de verhoopte economische, culturele en politieke voordelen.

Griekse geschiedenis: emigratiegolven

Twee belangrijke golven van massale emigratie vonden plaats na de vorming van de moderne Griekse staat in het begin van de jaren 1830, één van het einde van de 19e tot het begin van de 20e eeuw, en een andere na de Tweede Wereldoorlog.

De eerste emigratiegolf werd aangewakkerd door de economische crisis van 1893 die volgde op de snelle prijsdaling van krenten - het belangrijkste exportproduct van het land - op de internationale markten. In de periode 1890-1914 emigreerde bijna een zesde van de Griekse bevolking, voornamelijk naar de Verenigde Staten en Egypte. Deze emigratie werd in zekere zin aangemoedigd door de Griekse autoriteiten, die geldovermakingen zagen als een bijdrage aan de verbetering van de betalingsbalans van de Griekse economie. Het blijvende effect op het nationale bewustzijn van Griekenland was de uitbreiding van het begrip 'hellenisme' en 'Helleense diaspora' naar de 'Nieuwe Wereld'.

Na de Tweede Wereldoorlog leverden de landen van Zuid-Europa, waaronder Griekenland, de grootste bijdrage aan de migratie naar de geïndustrialiseerde landen van Noord-Europa. De oliecrises van 1973 en 1980 veroorzaakten echter economische onzekerheid en een scherpe daling van de vraag naar arbeid, wat op zijn beurt de noordelijke staten ertoe bracht een restrictief immigratiebeleid in te voeren. Omdat deze landen minder gastvrij werden voor hun voormalige genodigden, volgde al snel de terugkeer naar Griekenland.

Meer dan een miljoen Grieken migreerden in deze tweede golf, die voornamelijk viel tussen 1950 en 1974. De meesten emigreerden naar West-Europa, de VS, Canada en Australië. Vaak waren economische en politieke redenen de aanleiding voor hun besluit, beide in verband met de gevolgen van een burgeroorlog van 1946-1949 en de periode van 1967-1974 van het militaire juntabewind dat daarop volgde. Officiële statistieken tonen aan dat in de periode 1955-1973 Duitsland 603.300 Griekse migranten heeft opgenomen, Australië 170.700, de VS 124.000 en Canada 80.200. Het merendeel van deze emigranten kwam van het platteland en bevoorraadde zowel de nationale als de internationale arbeidsmarkt.

Na de oliecrisis van 1973 en de invoering van restrictief immigratiebeleid door de Europese landen, zijn deze immigratiestromen sterk verminderd en is de terugkeermigratie toegenomen. Andere factoren die tot deze veranderingen hebben bijgedragen, waren onder meer integratieproblemen in de ontvangende landen, het herstel van de democratie in Griekenland in 1974 en de nieuwe economische vooruitzichten die werden ontwikkeld na de toetreding van het land in 1981 tot de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Tussen 1974 en 1985 was bijna de helft van de emigranten uit de naoorlogse periode teruggekeerd naar Griekenland.

Handelsplaatsen: immigratie vervangt emigratie

Afnemende emigratie en terugkeermigratie zorgden in de jaren zeventig voor een positief migratiesaldo. De immigratie groeide aan het begin van de jaren tachtig toen een klein aantal Aziaten, Afrikanen en Polen arriveerde en werk vonden in de bouw, de landbouw en de huishoudelijke dienst. Toch was de immigratie nog steeds beperkt in omvang. In 1986 waren er in totaal ongeveer 90.000 legale en niet-geautoriseerde immigranten. Een derde van hen was afkomstig uit landen van de Europese Unie. De volkstelling van 1991 registreerde 167.000 "buitenlanders" op een totale bevolking van 10.259.900.

De ineenstorting van de Midden- en Oost-Europese regimes in 1989 veranderde immigratie naar Griekenland in een enorm, oncontroleerbaar fenomeen. Als gevolg hiervan ontving Griekenland, hoewel Griekenland op dat moment nog een van de minder ontwikkelde EU-landen was, in de jaren negentig het hoogste percentage immigranten in verhouding tot zijn beroepsbevolking.

Veel factoren verklaren de transformatie van Griekenland in een ontvangend land. Deze omvatten de geografische ligging, die Griekenland positioneert als de oostelijke "poort" van de EU, met uitgestrekte kustlijnen en gemakkelijk te overschrijden grenzen. Hoewel de situatie aan de noordgrenzen van het land sterk is verbeterd sinds de vorming van een speciale grenswacht in 1998, blijft geografische toegang een centrale factor in de migratiepatronen naar Griekenland.

Ook cruciaal waren de snelle economische veranderingen die de economische en sociale afstand van de Noord-Europese landen na de integratie van Griekenland in de EU in 1981 verkleinden. hebben ertoe geleid dat de meeste Grieken banen met een lage status en een laag inkomen hebben afgewezen. Ondertussen hebben zowel de grote omvang van de informele, op families gebaseerde economie, als het seizoensgebonden karakter van industrieën zoals toerisme, landbouw en bouw, de vraag gecreëerd naar een flexibele arbeidspool, onafhankelijk van vakbondspraktijken en wetgeving.

De eerste nationale cijfers van Griekenland werden berekend na een regularisatieprogramma in 1997, op basis van informatie verzameld van 371.641 aanvragers van de Griekse verblijfsvergunning "witte kaart". Analisten zijn van mening dat de aanvragers ongeveer de helft van de immigranten waren die op dat moment in het land woonden.

Uit de gegevens blijkt dat van degenen die in het kader van het programma waren geregistreerd, meer dan 70 procent ongeschoolde mannen waren met een hogere opleiding dan lager onderwijs. Ze waren geconcentreerd in de regio Athene en meer dan tweederde had de Albanese nationaliteit. Deze migranten waren voornamelijk werkzaam in de landbouw, de bouw, het toerisme en de huishoudelijke dienstverlening – sectoren die gemakkelijk opereren in de informele economie, of zich daar uitbreiden.

Gegevens van een tweede regularisatieprogramma, gestart in 2001, zijn nog niet beschikbaar.

De enige andere bevredigende gegevens over de immigrantenbevolking werden verzameld door de Nationale Dienst voor de Statistiek tijdens de volkstelling van 2001, waarin immigranten werden geregistreerd als een 'buitenlandse bevolking in Griekenland'. Ondanks hun tekortkomingen geven deze volkstellingsgegevens over immigranten het meest uitgebreide, bijgewerkte beeld van de bevolking.

Het is vermeldenswaard dat "immigranten" van etnisch-Griekse afkomst - ofwel terugkerende emigranten of hun nakomelingen - ook werden geregistreerd door de volkstelling van 2001, maar de gegevens zijn nog niet gepubliceerd. Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2003 gaf aan dat sinds 1977 meer dan 150.000 immigranten van Griekse afkomst uit de voormalige Sovjet-Unie in het land waren aangekomen, een derde van hen was genaturaliseerd.

Griekse migranten in context

Volgens de laatste volkstelling is de bevolking van Griekenland gestegen van 10.259.900 in 1991 tot 10.964.020 in 2001. Deze toename kan bijna uitsluitend worden toegeschreven aan immigratie in het afgelopen decennium. The census showed that the "foreign population" living in Greece in 2001 was 762,191 (47,000 of them EU citizens), making up approximately seven percent of the total population of the total population. Of these migrants, 2,927 were registered as refugees.

It is estimated that the real number of immigrants is higher many analysts believe that migrants make up as much as 10 percent of the population. They cite, among other factors, the fact that the 2001 Census was carried out before the implementation of Act 2910/2001, otherwise referred to as Greece's second regularization program. This legislation dealt with "the admission and residence of foreigners in Greece and the acqusition of Greek nationality through naturalization." Because of their illegal status, a good number of immigrants escaped census registration, while still others entered the country specifically to take advantage of regularization.

Immigration is the cause of population increase and demographic renewal in Greece in the period between the 1991 and 2001 censuses. The average number of children per woman in Greece has fallen to 1.3, against a European average of 1.5, and well below the average of 2.1 required for the reproduction of a population. Of the immigrant population, on the other hand, 16.7 percent are in the 0-14 age bracket, 79.8 percent in the 15-64 age bracket, and only 3.5 percent in the over-65 age bracket. The respective percentages for the national population are 15.2 percent, 67.7 percent, and 17 percent, demonstrating the key role immigrants of child-bearing age play in the population as a whole. Albanians, who are mainly married couples raising families, are the youngest population overall. In contrast, immigrants from the United States, Canada, and Australia have the highest percentages of people in the over-65 age bracket, because they are mainly pensioner returnees of Greek origin.

Males and females make up 54.5 percent and 45.5 percent of the total, respectively. However, gender composition varies widely among the various nationalities. Albanians and Romanians show the most balanced picture, because the percentages of males fluctuate just above the average with 59 percent and 57 percent, respectively. Other nationalities show sharp asymmetries, where either males or females far outnumber the other gender. For example, females make up almost two thirds of the immigrants from the former Soviet Union and Bulgaria, as well as approximately four-fifths of the Filipinos. On the other end, immigrants from Pakistan and India are almost exclusively male.

Fifty-four percent of the immigrants enter the country for work. Family reunification (13 percent) and repatriation (7 percent) are other main reasons they give for their arrival. Albanians show the highest level of participation in family reunification and immigrants from United States, Canada, and Australia in repatriation—a confirmation of the Greek origin of these immigrants. An unspecified "other reason" concerns 21.5 percent of the total, while "asylum" and "refugee" status seekers account for 1.6 percent.

National Origins of Recent Migrants

In the 1990 to 2001 period of mass immigration to Greece, immigrants arrived in two waves. The first was that of the early 1990s, in which Albanians dominated. The second arrived after 1995, and involved much greater participation of immigrants from other Balkan states, the former Soviet Union, Pakistan, and India. The majority of Albanians arrived in the first wave however, the collapse of enormous "pyramid schemes" in Albania's banking sector in 1996 also spurred significant migration.

According to the 2001 Census, the largest group of immigrants draws its origins from the Balkan countries of Albania, Bulgaria, and Romania. People from these countries make up almost two-thirds of the total "foreign population." Migrants from the former Soviet Union (Georgia, Russia, Ukraine, Moldava, etc.) comprise 10 percent of the total the EU countries approximately six percent. A heterogeneous group of people from places such as the United States, Canada, and Australia (mostly first or second-generation Greek emigrants returning home), also account for around six percent. Finally, a residual group from a wide variety of countries makes up 13 percent. None of the individual countries included in this last group exceeds two percent of the total "foreign population."

Of the main countries of origin, Albania accounts for 57.5 percent of the total, with second-place Bulgaria far outdistanced with 4.6 percent. Common borders with both of these countries have facilitated crossing over to Greece, leading to a cyclical form of immigration.

Education and Workforce Participation

Nearly one-half of the migrants have secondary education (including technical-skill schools) and one-third have either completed or acquired primary school education. Almost one-tenth have higher education. A qualitative analysis of the educational levels of the various nationalities shows that, comparatively speaking, Albanians have the lowest level of education and former Soviet citizens the highest. In terms of higher education, females have the largest share of the total, while males appear to predominate in all other educational categories.

Immigrants are almost exclusively (90 percent) engaged in wage work and, to a much lesser extent, are self-employed (6.5 percent). Most of the jobs are non-skilled, manual work well below the immigrants' level of education and qualifications.

According to the 2001 census data, the majority of immigrants (54 percent) enter Greece for work. Bulgarians and Romanians are the nationalities that most often cite employment as the most important reason for immigrating to Greece. Immigrants are mainly employed in construction (24.5 percent), "other services," meaning mostly domestic work (20.5 percent), agriculture (17.5 percent), and "commerce, hotels, and restaurants" (15.7 percent).

Because of the size of their presence in the total immigrant population, Albanians dominate in all sectors. Within the Albanian nationality, however, construction absorbs the highest percentage (32 percent), followed by agriculture (21 percent), and then "other services" (15 percent). In contrast, Bulgarians are mostly occupied in agriculture (33 percent) and "other services" (29 percent).

In the construction sector, immigrants currently provide a quarter of the wage labor, and in agriculture, a fifth of the total labor expended (almost 90 percent of the non-family wage labor). Immigrants play an important structural role in both sectors.

"Other services" —a sector identified with domestic services where female migrant labor predominates—mostly employs immigrants from the former Soviet Union (37 percent) and Bulgaria. At the same time, employment in domestic services allows larger numbers of Greek women to join the labor market.

Immigration Policy Developments

The Greek government has been unprepared to receive the large numbers of immigrants of the last decade, and has hesitated to introduce the necessary legal and institutional changes for the regularization and integration of this population.

The government, however, was forced to adopt a regularization procedure under often contradictory pressures. From one side, in an environment of growing xenophobia, the public demanded the registration of immigrants. From another, human rights and labor organizations sought more humanitarian and less exploitative treatment.

The first regularization program to handle recent illegal migration was introduced as late as 1997 with Presidential Decrees 358/1997 and 359/1997. These aimed at the implementation of Act 1975/1991 on the "entry-exit, residence, employment, expulsion of foreigners and procedure for the recognition of the status of refugee for foreigners."

The twin decrees gave unregistered immigrants the opportunity to acquire a "white card" temporary residence permit. This, in turn, gave them time to submit the complementary documents necessary to acquire a "green card" work and residence permit. To qualify for the "white card" they had to have lived in Greece for at least one year, and submit documents testifying to their good health, a clean court and police record, and proof of having paid national social insurance contributions for a total of 40 working days in 1998. A total of 150 days of social insurance contributions were required for the acquisition of the green card. No registration fees were charged at this stage.

By the end of the first regularization, 371,641 immigrants had been registered for the white card, but only 212,860 received a green card. It is estimated that less than half of the migrants living in the country were registered during this first regularization program.

In 2001, the goverment passed Act 2910/2001 on "the admission and residence of foreigners in Greece and the acquisition of Greek nationality through naturalization." This gave immigrants a second opportunity to legalize their status, provided they could show proof of residence for at least a year before the implementation of the law. Immigrants were given a six-month period to submit all the necessary documents to acquire the work permit, which became the precondition for obtaining a residence permit.

The two regularization methods differed, but the documents required for both were similar. The most important differences were that in 2001 the immigrant had to submit a copy of an official contract with his or her employer for a specific period of time, as well as confirmation that national social insurance contributions had been paid for at least 200 working days (which could also be paid for by the immigrants themselves). In addition, a payment of 147 euros per person over the age of 14 was required. All applicants to the 1997 regularization program whose permits had expired by 2001 were subject to the provisions of the new law.

The 2001 act also set preconditions for future legal migration into the country, giving the Organization of Employment and Labor (OAED) the responsibility to prepare an annual report that would specify labor requirements at the occupational and regional levels in order to define quotas for temporary work permits. These job vacancies would be advertised in the sending countries by Greek embassies, which would also be responsible for receiving the applications for those jobs. To date, however,the government has not begun this procedure.

When the official application deadline for this second regularization program expired in August 2001, it was reported that 351,110 migrants had submitted their documents for the acquisition of a work permit — a precondition for the provision of a residence permit. However, bureaucracy and the lack of the necessary infrastructure created tremendous problems and delays in the processing of the applications. This forced the government to give temporary residence to all applicants until the end of June 2003, recently extended to the end of October 2003. By then, the government expected to have all the applications processed. Once more, however, promises were not fullfilled and thousands of migrants remain "hostages" of a sluggish legal and institutional structure.

The enthusiasm shown by immigrants upon the announcement of the latest act has now vanished. This is as a result of, on the one hand, the weakness of public administration in supporting the implementation of the act and, on the other, the act's "philosophy" of continuous checks and controls that make it difficult to implement. These weaknesses have been identified and raised by many organizations and institutions directly or indirectly involved with the issue. The Greek ombudsman, in a report to the minister of interior, warned as early as 2001 of the implementation problems and asked for amendments that would make it work for the benefit of both immigrants and the Greek public administration.

However, amendments to the act introduced by the government in 2002 did not address the problems connected with the one-year duration of the work and residence permits, the yearly fee for the residence permit for the applicants, and the insurmountable bureaucratic problems. Only recently, the government decided to extend the residence permit to two years starting from January 2004 (Act 3202/2003).

In the meantime, in order to overcome bureaucratic obstacles, many immigrants have had to either hire lawyers to handle their regularization procedure, or lose time and money standing in lines.

To date, the integration of migrants into Greek society appears to have resulted largely from laborious individual/family strategies of the migrants themselves, rather than from the provisions of an institutional framework. This may change as government efforts to systematize integration take hold.

Greece's integration policy was designed and announced by the government in 2002 in its "Action Plan for the Social Integration of Immigrants for the Period 2002-2005." The plan includes measures for the labor market integration and training of immigrants, improved access to the health system, emergency centers for immigrant support, and measures for the improvement of cultural exchanges among the various ethnic communities. However, the implementation of the plan has yet to begin.

Two of the reasons for the non-implementation of the plan appear to include pressure on the state budget to complete the nation's preparations for the Olympic Games, as well as the long, politically sensitive period before the national elections of March 7, 2004.

At this stage, despite the acknowledged importance of migration in Greek economy and society, migration in general and integration in specific do not seem to be high on the government agenda. The expressed anxieties of human rights and migrant organizations about integration and migration policy seem to have done little to shift the debate. Integration may come to the foreground again, however, in connection with social unrest that could follow the foreseen negative prospects of the economy in the post-Olympics period.

Immigrants have contributed significantly to the improved performance of the Greek economy over the past few years, and they have boosted Greece's successful participation in the EU's economic and monetary union. Their structural role in the workforce of the construction and agricultural sectors has been widely acknowledged. Despite a high level of unemployment, which is estimated at nine percent for the country as a whole, there appears to be no serious competition by native Greeks for the kinds of jobs secured by immigrants. On the contrary, immigrants have played a rather complementary economic role.

However, the current high growth rate of the Greek economy—five percent in the EU in 2003—is expected to slow down after the completion of the facilities for the Olympic Games, which have driven huge amounts of activity in construction and other sectors. In addition, the funds allocated to Greece under the European Union's new support framework are expected to shrink following the EU's enlargement in 2004. These economic pressures, along with the uncertainties evident in the legal and institutional framework for the regularization and integration of immigrants, if not dealt with, are expected to lead to social friction and extensive racism and xenophobia in the next few years.

Cavounidis, J. and Hadjaki, L. (2000), Migrant Applicants for the Card of Temporary Residence: Nationality, Gender, and Placement. Athens: National Institute of Labour (in Greek).

Fakiolas, R. (2003), 'Regularising Undocumented Immigrants in Greece: Procedures and Effects', Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (3): 535-561.

Fakiolas R. and King R. (1996), 'Emigration,Return, Immigration: A Review and Evaluation of Greece's Experience of International Migration', International Journal of Population Geography, vol. 2, 171-190.

Kasimis C., Papadopoulos A. G., Zacopoulou E. (2003), 'Migrants in Rural Greece', Sociologia Ruralis, Vol 43, Number 2, pp. 167-184.

King, R. (2000), 'Southern Europe in the Changing Global Map of Migration', in King, R., Lazaridis, G. and Tsardanidis, Ch. (eds) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. Basingstoke: Macmillan Press, 1-26.

Lianos, Th. and Papakonstantinou, P. (2003) Modern Migration Toward Greece: Economic Investigation. Athens: KEPE, Studies, No 51 (in Greek).

National Statistical Service of Greece (NSSG) (2003), Population Census 2001. Available online.

OECD (2003), Trends in International Migration: Annual Report, SOPEMI.

Ombudsman's Office (2001), Special Report on the Problems of the Application of the Aliens Law 2910/2001, Athens, National Publishing Agency (in Greek).

Sarris A. and Zografakis S. (1999), 'A Computable General Equilibrium Assessment of the Impact of Illegal Immigration on the Greek Economy', Journal of Population Economics, 12: 155-182.


A Short History of Human Rights

The belief that everyone, by virtue of her or his humanity, is entitled to certain human rights is fairly new. Its roots, however, lie in earlier tradition and documents of many cultures it took the catalyst of World War II to propel human rights onto the global stage and into the global conscience.

Throughout much of history, people acquired rights and responsibilities through their membership in a group – a family, indigenous nation, religion, class, community, or state. Most societies have had traditions similar to the "golden rule" of "Do unto others as you would have them do unto you." The Hindu Vedas, the Babylonian Code of Hammurabi, the Bible, the Quran (Koran), and the Analects of Confucius are five of the oldest written sources which address questions of people’s duties, rights, and responsibilities. In addition, the Inca and Aztec codes of conduct and justice and an Iroquois Constitution were Native American sources that existed well before the 18th century. In fact, all societies, whether in oral or written tradition, have had systems of propriety and justice as well as ways of tending to the health and welfare of their members.

Precursors of 20th Century Human Rights Documents

Documents asserting individual rights, such the Magna Carta (1215), the English Bill of Rights (1689), the French Declaration on the Rights of Man and Citizen (1789), and the US Constitution and Bill of Rights (1791) are the written precursors to many of today’s human rights documents. Yet many of these documents, when originally translated into policy, excluded women, people of color, and members of certain social, religious, economic, and political groups. Nevertheless, oppressed people throughout the world have drawn on the principles these documents express to support revolutions that assert the right to self-determination.

Contemporary international human rights law and the establishment of the United Nations (UN) have important historical antecedents. Efforts in the 19th century to prohibit the slave trade and to limit the horrors of war are prime examples. In 1919, countries established the International Labor Organization (ILO) to oversee treaties protecting workers with respect to their rights, including their health and safety. Concern over the protection of certain minority groups was raised by the League of Nations at the end of the First World War. However, this organization for international peace and cooperation, created by the victorious European allies, never achieved its goals. The League floundered because the United States refused to join and because the League failed to prevent Japan’s invasion of China and Manchuria (1931) and Italy’s attack on Ethiopia (1935). It finally died with the onset of the Second World War (1939).

The Birth of the United Nations

The idea of human rights emerged stronger after World War II. The extermination by Nazi Germany of over six million Jews, Sinti and Romani (gypsies), homosexuals, and persons with disabilities horrified the world. Trials were held in Nuremberg and Tokyo after World War II, and officials from the defeated countries were punished for committing war crimes, "crimes against peace," and "crimes against humanity."

Governments then committed themselves to establishing the United Nations, with the primary goal of bolstering international peace and preventing conflict. People wanted to ensure that never again would anyone be unjustly denied life, freedom, food, shelter, and nationality. The essence of these emerging human rights principles was captured in President Franklin Delano Roosevelt’s 1941 State of the Union Address when he spoke of a world founded on four essential freedoms: freedom of speech and religion and freedom from want and fear (See Using Human Rights Here & Now). The calls came from across the globe for human rights standards to protect citizens from abuses by their governments, standards against which nations could be held accountable for the treatment of those living within their borders. These voices played a critical role in the San Francisco meeting that drafted the United Nations Charter in 1945.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Member states of the United Nations pledged to promote respect for the human rights of all. To advance this goal, the UN established a Commission on Human Rights and charged it with the task of drafting a document spelling out the meaning of the fundamental rights and freedoms proclaimed in the Charter. The Commission, guided by Eleanor Roosevelt’s forceful leadership, captured the world’s attention.

On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by the 56 members of the United Nations. The vote was unanimous, although eight nations chose to abstain.

The UDHR, commonly referred to as the international Magna Carta, extended the revolution in international law ushered in by the United Nations Charter – namely, that how a government treats its own citizens is now a matter of legitimate international concern, and not simply a domestic issue. It claims that all rights are interdependent en indivisible. Its Preamble eloquently asserts that:

The influence of the UDHR has been substantial. Its principles have been incorporated into the constitutions of most of the more than 185 nations now in the UN. Although a verklaring is not a legally binding document, the Universal Declaration has achieved the status of customary international law because people regard it "as a common standard of achievement for all people and all nations."

The Human Rights Covenants

With the goal of establishing mechanisms for enforcing the UDHR, the UN Commission on Human Rights proceeded to draft two treaties: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its optional Protocol and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Together with the Universal Declaration, they are commonly referred to as the International Bill of Human Rights. The ICCPR focuses on such issues as the right to life, freedom of speech, religion, and voting. The ICESCR focuses on such issues as food, education, health, and shelter. Beide covenants trumpet the extension of rights to all persons and prohibit discrimination.

As of 1997, over 130 nations have ratified these covenants. The United States, however, has ratified only the ICCPR, and even that with many reservations, or formal exceptions, to its full compliance. (See From Concept to Convention: How Human Rights Law Evolves).

Subsequent Human Rights Documents

In addition to the covenants in the International Bill of Human Rights, the United Nations has adopted more than 20 principal treaties further elaborating human rights. These include conventions to prevent and prohibit specific abuses like torture and volkerenmoord and to protect especially vulnerable populations, such as refugees (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951), women (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979), and children (Convention on the Rights of the Child, 1989). As of 1997 the United States has ratified only these conventions:

The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

The Convention on the Political Rights of Women

The Slavery Convention of 1926

In Europe, the Americas, and Africa, regional documents for the protection and promotion of human rights extend the International Bill of Human Rights. For example, African states have created their own Charter of Human and People’s Rights (1981), and Muslim states have created the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990). The dramatic changes in Eastern Europe, Africa, and Latin America since 1989 have powerfully demonstrated a surge in demand for respect of human rights. Popular movements in China, Korea, and other Asian nations reveal a similar commitment to these principles.

The Role of Nongovernmental Organizations

Globally the champions of human rights have most often been citizens, not government officials. In particular, nongovernmental organizations (NGOs) have played a cardinal role in focusing the international community on human rights issues. For example, NGO activities surrounding the 1995 United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing, China, drew unprecedented attention to serious violations of the human rights of women. NGOs such as Amnesty International, the Antislavery Society, the International Commission of Jurists, the International Working Group on Indigenous Affairs, Human Rights Watch, Minnesota Advocates for Human Rights, and Survivors International monitor the actions of governments and pressure them to act according to human rights principles.

Government officials who understand the human rights framework can also effect far reaching change for freedom. Many United States Presidents such as Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Lyndon B. Johnson, and Jimmy Carter have taken strong stands for human rights. In other countries leaders like Nelson Mandela and Vaclev Havel have brought about great changes under the banner of human rights.

Human rights is an idea whose time has come. The Universal Declaration of Human Rights is a call to freedom and justice for people throughout the world. Every day governments that violate the rights of their citizens are challenged and called to task. Every day human beings worldwide mobilize and confront injustice and inhumanity. Like drops of water falling on a rock, they wear down the forces of oppression and move the world closer to achieving the principles expressed in the Universal Declaration of Human Rights.

Source: Adapted from David Shiman, Teaching Human Rights, (Denver: Center for Teaching International Relations Publications, U of Denver, 1993): 6-7.


Right to education

Prison inmate and university student Vasilis Dimakis went on hunger and thirst strike in April and May, protesting that his transfer to Grevena prison and then to an isolation cell in the female ward of Korydallos prison prevented him from continuing his university education. Vasilis Dimakis ended his strike at the end of May. Following pressure from civil society, he was returned to his original cell in Korydallos prison, where he was able to continue his studies.


Greek Influence on U.S. Democracy

The United States has a complex government system. One important tenet of this system is democracy, in which the ultimate power rests with the people. In the case of the United States, that power is exercised indirectly, through elected representatives. Although the U.S. has been a strong proponent of democracy, it did not invent democracy. The Greeks are often credited with pioneering a democratic government that went on to influence the structure of the United States. Read this article that describes how elements of ancient Greek democracy heavily influenced the figures that designed the United States government.

Social Studies, Civics, U.S. History

This lists the logos of programs or partners of NG Education which have provided or contributed the content on this page. Leveled by

After declaring independence from England in 1776, the founders of the United States possessed a unique opportunity to create a government of their choosing. This was a momentous task, and for guidance they looked to what they deemed the best philosophies and examples of government throughout world history. Along with the Roman model, the democratic model of ancient Greece&rsquos system of self-government greatly influenced how the founding fathers set out to construct the new United States government.

Prior to independence, the east coast of what is today the United States was divided into 13 separate colonies. The founders of the United States decided to keep the country divided into states rather than dissolving the colonial boundaries. They did this so that each region could be governed at a local level, with a national government acting as a dominant authority over all. These 13 colonies would become the first states of the newly established country.

A U.S. state resembles the community structure of an ancient Greek polis, or city-state. EEN polis was composed of an urban center and the land surrounding it, developments similar to that of the major cities and state capitals in the United States and the rural areas surrounding them. In ancient Greece, some of the main city-states were Athens, Sparta, Corinth, Thebes, and Syracuse. These city-states acted independently for the most part. However, sometimes they engaged in war against each other. They also banded together to defend Greece from foreign invaders.

All Greek city-states had sets of rules by which the people lived in observance and laws they were required to obey. In ancient Greece the idea of rule of law came from the philosopher Aristotle&rsquos belief in natural law. He claimed the existence of a higher justice in nature&mdashcertain essential rights&mdashthat superseded the laws written by humans. Aristotle believed that people should align themselves with this natural law and govern by its ethics.

In the United States today, the rule of law is a principle that ensures that all laws are publicly accessible, equally enforced, and independently judged, and that they adhere to international human rights ethics. The rule of law is important because it allows all individuals and institutions (including the government itself) to be held accountable for their actions. By agreeing to follow the rule of law, the United States can prevent abuses of power by leaders who might act as if they are above the law.

Another important ancient Greek concept that influenced the formation of the United States government was the written constitution. Aristotle, or possibly one of his students, compiled and recorded The Constitution of the Athenians and the laws of many other Greek city-states. Having a written constitution creates a common standard as to how people should behave and what rules they must follow. It also establishes clear processes by which people who break the law are judged and those who are harmed as a result can be compensated or given justice.

Leuk vinden The Constitution of the Athenians, the U.S. Constitution is a vital document. It lays out the government&rsquos structure and how the checks and balances of power within it relate to one another. The U.S. Constitution acts as the supreme law of the country and establishes individual citizens&rsquo rights, such as the right to free speech or the right to a trial by a jury of one&rsquos peers. Today, the U.S. Constitution is still regularly referenced in law as the supreme law of the land and is enforced by the U.S. Supreme Court, the country&rsquos highest court.

The original U.S. voting system had some similarities with that of Athens. In Athens, every citizen could speak his mind and vote at a large assembly that met to create laws. Citizens were elected to special councils to serve as organizers, decision-makers, and judges. However, the only people considered citizens in Athens were males over the age of 18. Women, slaves, and conquered peoples could not vote in the assembly or be chosen to serve on councils.

The founders of the United States similarly believed that only certain people should be allowed to vote and elect officials. They chose to structure the United States as a representative democracy. This means that citizens elect officials, such as senators and representatives, who vote on behalf of the citizens they represent in Congress. It also means that instead of each individual citizen voting for president directly, a body called the Electoral College officially casts the votes of each state for president. As in Athens, when the United States was founded only white, landowning men were allowed to vote. Over time, however, all U.S. citizens over the age of 18 who have not been convicted of a felony have gained the right to vote.

The principles behind the ancient Greeks&rsquo democratic system of government are still in use today. The United States and many other countries throughout the modern world have adopted democratic governments to give a voice to their people. Democracy provides citizens the opportunity to elect officials to represent them. It also allows citizens to choose to elect a different person to represent them if they are dissatisfied with their current elected officials. Today, democracy and the rule of law provide people around the world with a means of protecting their human rights and holding each other accountable as equals under the law.


Greece accused of human rights violations

AMNESTY International has accused Greece of flouting European humanitarian law by employing police brutality and torture in its treatment of detainees, particularly asylum-seekers and minorities.

In a report released on Tuesday, the campaign group referred to 66 cases of alleged human rights violations in the member state, which takes on the EU presidency in January 2003.

It is now calling on the EU to act decisively to combat abuses within its borders.

“Amnesty International believes that serious infractions of fundamental rights in one EU member state are not just the responsibility of that country, but should also be the proper concern of the EU as a whole,” Dick Oosting, director of Amnesty’s EU office in Brussels, said in a statement.

The group is urging the current EU president, Denmark, to put in place a system of “real accountability” to tackle human rights abuses before it hands over the reins to Greece at the end of the year.

The report echoes the findings of a similar study published in June by a coalition of European and Mediterranean human rights groups.

Meanwhile, Amnesty has also called on the EU to expose China to harsher criticism of its human rights record.

It feels that the concern expressed by leading EU figures at their meeting with Chinese premier Zhu Rongji in Copenhagen this week are unlikely to persuade his regime to stop its use of strong-arm tactics to quell democratic dissent.

Amnesty claims the Union’s ‘dialogue’ with Beijing is “effectively a monologue, a self-serving exercise in which the EU is being taken for a ride”.

“Voicing concern at summits is just not good enough when your partner refuses to listen,” said Oosting.

“It is time for the EU to strike a different balance, complementing its ‘constructive engagement’ with real pressure, through public scrutiny of China’s human rights record at the United Nations.”

The report argues that the international clamp-down on terrorism which followed last year’s 11 September atrocities has been used as a pretext to oppress the mainly Muslim Uighur community in the province of Zinjiang.

And it berates Beijing for having “by far the highest rate of executions in the world”, the heavy-handed nature of its ‘Strike Hard’ anti-crime campaign, the alleged arbitrary detention of Falun Gong meditation practitioners and the reportedly systematic abuse of North Korean asylum seekers.


Bekijk de video: Mensenrechten