President Lincoln vaardigt Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw uit

President Lincoln vaardigt Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw uit


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Op 8 december 1863 biedt president Abraham Lincoln zijn verzoenend plan voor de hereniging van de Verenigde Staten aan met zijn Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw.

Op dit punt in de burgeroorlog was het duidelijk dat Lincoln een aantal voorlopige plannen moest maken voor de wederopbouw na de oorlog. De legers van de Unie hadden grote delen van het zuiden veroverd en sommige staten waren klaar om hun regeringen te laten herbouwen. De proclamatie had betrekking op drie belangrijke punten van zorg. Ten eerste stond het volledige gratie en herstel van eigendom toe aan iedereen die bij de opstand betrokken was, met uitzondering van de hoogste Zuidelijke functionarissen en militaire leiders. Ten tweede kon er een nieuwe deelstaatregering worden gevormd toen 10 procent van de kiesgerechtigden een eed van trouw aan de Verenigde Staten had afgelegd. Ten derde werden de zuidelijke staten die op deze manier werden toegelaten, aangemoedigd om plannen uit te vaardigen om met de voorheen tot slaaf gemaakte mensen om te gaan, zolang hun vrijheid niet in gevaar werd gebracht.

Kortom, de voorwaarden van het plan waren voor de meeste zuiderlingen gemakkelijk te aanvaarden. Hoewel de emancipatie van tot slaaf gemaakte mensen een onmogelijke pil was voor sommige Zuidelijken om te slikken, was het plan van Lincoln liefdadig, gezien de kostbaarheid van de oorlog. Met de proclamatie van amnestie en wederopbouw greep Lincoln het initiatief voor wederopbouw van het Congres. Sommige radicale republikeinen dachten dat het plan veel te gemakkelijk was voor het zuiden, maar anderen accepteerden het vanwege het prestige en het leiderschap van de president. Na de moord op Lincoln in april 1865 leidden de meningsverschillen over het naoorlogse wederopbouwbeleid tot een verhitte strijd tussen de volgende president, Andrew Johnson, en het Congres.


"Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw", 29 mei 1865

UNC School of Education, "Johnson's Amnesty Proclamation", Learn NC: North Carolina Digital History, http://www.learnnc.org/lp/editions/nchist-civilwar/4807 (toegankelijk 18 januari 2012).

Origineel formaat

Overwegende dat de president van de Verenigde Staten, op 8 december achttienhonderd drieënzestig n.Chr. en op 26 maart achttienhonderd vierenzestig n.Chr. deed, met het doel de bestaande opstand te onderdrukken, om alle personen ertoe te brengen terug te keren naar hun loyaliteit en om het gezag van de Verenigde Staten te herstellen, proclamaties uit te vaardigen waarin amnestie en gratie wordt aangeboden aan bepaalde personen die rechtstreeks of impliciet hadden deelgenomen aan de genoemde opstand en overwegende dat veel personen die zich daarbij hadden opstand hebben, sinds de uitgifte van genoemde proclamaties, gefaald of verzuimd gebruik te maken van de voordelen die daardoor worden geboden, en overwegende dat veel personen die terecht van alle rechten zijn beroofd, aanspraak maken op amnestie en gratie daaronder, vanwege hun directe of impliciete deelname aan genoemde rebellie, en voortdurende vijandigheid jegens de regering van de Verenigde Staten sinds de datum van genoemde proclamatie, nu verlangen om amnestie en gratie aan te vragen en te verkrijgen:

Ten einde daarom het gezag van de regering van de Verenigde Staten te herstellen en vrede, orde en vrijheid te vestigen, verklaar en verklaar ik hierbij dat ik, ANDREW JOHNSON, president van de Verenigde Staten, verlenen aan alle personen die, direct of indirect, hebben deelgenomen aan de bestaande opstand, behalve zoals hierna uitgezonderd, amnestie en gratie, met herstel van alle eigendomsrechten, behalve met betrekking tot slaven, en behalve in gevallen waarin gerechtelijke procedures, volgens de wetten van de Verenigde Staten die voorzien in de confiscatie van eigendommen van personen die betrokken zijn bij rebellie, zijn ingesteld, maar niettemin op voorwaarde dat al deze personen de volgende eed (of belofte) zullen afleggen en ondertekenen en die eed voortaan zullen houden en handhaven onschendbaar zijn en welke eed voor blijvende bewaring zal worden geregistreerd en van de volgende strekking en strekking zal zijn, te weten:

Ik, _______ _______, zweer (of bevestig) plechtig in aanwezigheid van de Almachtige God, dat ik voortaan getrouw de grondwet van de Verenigde Staten zal steunen, beschermen en verdedigen, en de unie van de staten daaronder, en dat ik, op dezelfde manier, zich houden aan en trouw alle wetten en proclamaties ondersteunen die tijdens de bestaande opstand zijn gedaan met betrekking tot de emancipatie van slaven. Dus help me God.

De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van de voordelen van deze proclamatie: ten eerste allen die beweerde burgerlijke of diplomatieke officieren zijn of zullen zijn geweest of anderszins binnenlandse of buitenlandse agenten van de vermeende geconfedereerde regering ten tweede, allen die gerechtelijke posten onder de Verenigde Staten hebben verlaten om de opstand te helpen 3d, allen die militaire of marine-officieren zullen zijn geweest van genoemde vermeende Verbonden regering boven de rang van kolonel in het leger of luitenant bij de 4e marine, allen die hun zetels in het Congres van de Verenigde Staten verlieten om de opstand te helpen 5e, allen die ontslag hebben genomen of hun commissies in het leger of de marine van de Verenigde Staten hebben neergelegd om de plicht te ontduiken bij het weerstaan ​​van de opstand 6e, allen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet om anders dan rechtmatig als krijgsgevangenen te behandelen die in de Verenigde Staten zijn gevonden Staatsdienst, als officieren, soldaten, zeelieden of in andere hoedanigheden 7e, alle personen die in de Verenigde Staten zijn geweest of afwezig zijn voor hulpdoeleinden In de 8e opstand, alle militairen en marineofficieren in de rebellendienst, die door de regering zijn opgeleid aan de Militaire Academie in West Point of de Amerikaanse Marine Academie 9e, alle personen die de vermeende ambten bekleedden van gouverneurs van staten in opstand tegen de Verenigde Staten 10e, alle personen die hun huizen verlieten binnen de jurisdictie en bescherming van de Verenigde Staten, en voorbij de federale militaire linies gingen naar de vermeende Geconfedereerde Staten met het doel de opstand te helpen 11e, alle personen die betrokken zijn geweest bij de vernietiging van de handel van de Verenigde Staten op volle zee, en alle personen die vanuit Canada invallen hebben gedaan in de Verenigde Staten, of betrokken zijn geweest bij het vernietigen van de handel van de Verenigde Staten op de meren en rivieren die de Britse provincies scheiden van de Verenigde Staten 12e, alle personen die, op het moment dat zij de voordelen hiervan proberen te verkrijgen door de hierin voorgeschreven eed af te leggen, in het leger, de marine, of burgerlijke opsluiting, of hechtenis, of onder boeien van de burgerlijke, militaire of marine-autoriteiten, of agenten van de Verenigde Staten als krijgsgevangenen, of personen die zijn vastgehouden voor misdrijven van welke aard dan ook, hetzij voor of na veroordeling 13e, alle personen die vrijwillig hebben deelgenomen aan genoemde opstand, en de geschatte waarde van wiens belastbare eigendom meer dan twintigduizend dollar is 14e, alle personen die de eed van amnestie hebben afgelegd zoals voorgeschreven in de proclamatie van de president van 8 december 1863, of een eed van trouw aan de regering van de Verenigde Staten sinds de datum van genoemde proclamatie, en die sindsdien niet meer dezelfde onschendbaar hebben gehouden en gehandhaafd.

Met dien verstande, dat een speciaal verzoek om gratie aan de president kan worden gedaan door elke persoon die tot de uitgezonderde klassen behoort, en een dergelijke clementie zal royaal worden verleend als in overeenstemming is met de feiten van de zaak en de vrede en waardigheid van de Verenigde Staten.

De staatssecretaris zal regels en voorschriften opstellen voor het uitvoeren en opnemen van de genoemde amnestie-eed, om het voordeel ervan voor het volk te verzekeren en de regering te beschermen tegen fraude.

Ter getuigenis waarvan ik hierbij mijn hand heb gelegd en het zegel van de Verenigde Staten heb laten aanbrengen.

Gedaan te Washington, negenentwintig mei, in het jaar van onze Heer achthonderdvijfenzestig, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten de negenentachtigste.


Amnestie

Hoewel de eerste geregistreerde amnestie werd afgekondigd in Athene in 403 v. Chr. , Amerikaanse praktijk vloeit niet onverwacht voort uit Engels gebruik. Beginnend met Ethelbert, de zesde-eeuwse koning van Kent, en doorgaand door opeenvolgende monarchieën, werd "the king's barmhartigheid" - wat Rlackstone "het meest beminnelijke voorrecht" van de Britse kroon noemde - geleidelijk een vast onderdeel van het Engelse gewoonterecht totdat het werd erkend door parlementaire statuten in de zestiende eeuw. Het werd naar de Nieuwe Wereld gebracht in de commissies van de koloniale gouverneurs, die gemachtigd waren om namens de koning gratie aan te bieden.

Toen de Amerikaanse Revolutie de kolonisten dwong om hun Engelse charters als de basis van de regering te vervangen, troffen alle dertien staten enige voorziening voor gratie in hun grondwet, waarvan vijf het volledig aan de uitvoerende macht toevertrouwden. Het Congres nam de macht niet op in de statuten van de confederatie, maar in 1787 herstelden de afgevaardigden van de Constitutionele Conventie - met slechts een klein voorbehoud - de gratie als een uitvoerend recht. Het is sindsdien bij de president gebleven, hoewel het voor het Congres mogelijk is, onder de bepalingen van de "noodzakelijke en juiste" clausule, ook amnestie te verlenen.

Artikel II, sectie 2 van de Grondwet verleent de president de bevoegdheid om "uitstel van betaling en gratie te verlenen voor misdrijven tegen de Verenigde Staten, behalve in gevallen van afzetting." Het is een vrije en volledige macht, want de president kan het uitoefenen zonder tussenkomst van het Congres of de rechtbanken. In feite kan hij gratie verlenen - zoals de vooraanstaande constitutionele historicus E. S. Corwin opmerkt - "om goede redenen, slechte redenen of helemaal geen reden..."

Vanaf George Washington hebben presidenten aangenomen dat de vergevende macht het recht met zich meebracht om amnestie af te kondigen. Het onderscheid in de wet is een fijne en, simpel gezegd, betekent dat gratie meestal een individuele, particuliere handeling is die wordt verleend nadat een veroordeling is verkregen, terwijl amnestie wordt opgevat als een collectieve actie die is bedoeld om de beweging van de recht voordat het proces en de veroordeling hebben plaatsgevonden.

Met het verlenen van amnestie ziet de samenleving het misdrijf over het hoofd en onderneemt geen juridische stappen tegen de overtreders. Alle aanklachten zijn. geannuleerd, zijn er geen processen en worden reeds verkregen veroordelingen geschrapt. Kortom, de samenleving kiest ervoor om de daders te ontslaan van alle toekomstige gevolgen van hun daden en hen het volledige burgerschap terug te geven alsof het misdrijf nooit heeft plaatsgevonden. Het doet dit - zoals het Hooggerechtshof in 1915 opmerkte - omdat "vergeving in een bepaald geval geschikter wordt geacht voor het algemeen welzijn dan vervolging en bestraffing".

Een amnestie is dus een vorm van generaal pardon. Sinds 1795, toen Washington deelnemers aan de Whisky Rebellion amnestie verleende, hebben vijftien presidenten zevenendertig keer van de macht gebruik gemaakt. Het volgende is een representatief voorbeeld van gevallen in onze geschiedenis waarin de mogelijkheid voor gratie en amnestie zich voordeed.

In de lente en zomer van 1794 braken onvrede en geweld uit in de Monongahela-vallei in het westen van Pennsylvania, toen boeren uit vier provincies reageerden op pogingen van de federale overheid om een ​​belasting op whisky af te dwingen. Voor veel van de boeren was de enige manier om graan op de markt te krijgen (Spanje had de Mississippi gesloten voor Amerikaanse handel) door het om te zetten in whisky. Bovendien was whisky in een gebied waar hard geld schaars was, een ruilmiddel geworden. De boeren protesteerden tegen de buitensporige accijns op sterke drank en de schending van hun burgerrechten in wat zij beschouwden als eigenzinnige pogingen om de belasting te innen, verdreven de belastingagenten uit de provincies, stopten de post en sloten de federale rechtbanken. Op een gegeven moment dreigden enkele duizenden gewapende mannen de stad Pittsburgh te plunderen, en er was sprake dat een leger naar Philadelphia zou marcheren.

Pogingen om met de rebellen te onderhandelen mislukten, en Washington, dat het actieverraad van de rebellen noemde, bracht een leger van dertienduizend man op de been uit de milities van verschillende staten. Na enkele weken door Pennsylvania te hebben gesnuffeld, werd het leger teruggetrokken en werd de opstand beëindigd. Minder dan honderd verdachten werden opgepakt - er was niet gevochten - en misschien twintig werden voor de rechter gebracht. Twee van hen werden schuldig bevonden, maar bij onderzoek bleek de ene zwakzinnig en de andere krankzinnig. In afzonderlijke en particuliere actie verleende Washington vervolgens beide mannen gratie.

Ondertussen verleende de president op 10 juli 1795 gratie aan iedereen die aan de opstand had deelgenomen en sindsdien een eed van trouw aan de wetten van de Verenigde Staten had ondertekend. Vrijgesteld van de gratie waren alle personen die momenteel werden aangeklaagd wegens voortdurende overtreding van de wetten of voor het niet ondertekenen van de vereiste eed van hernieuwde trouw.

Zoals hij later aan het Congres uitlegde, was Washington ervan overtuigd dat de “misleidden hun fouten hebben opgegeven en het respect hebben betoond aan onze grondwet en wetten die verschuldigd zijn. ... hoewel ik het altijd een heilige plicht zal vinden om de grondwettelijke bevoegdheden waarmee ik ben bekleed met vastberadenheid en energie uit te oefenen, lijkt het mij niet minder in overeenstemming met het algemeen belang ... om bij de activiteiten van Covernment elke mate van gematigdheid en tederheid die de nationale rechtvaardigheid, waardigheid en veiligheid kunnen toestaan.”

Een tweede geval van rebellie, bekend als de Fries Opstand, vond plaats in Pennsylvania in maart 1799, dit keer in drie oostelijke provincies: Northampton, Bucks en Montgomery. De kwestie was een directe federale onroerendgoedbelasting die in 1798 door het Congres werd aangenomen in afwachting van een oorlog met Frankrijk. Een rondzwervende veilingmeester genaamd John Fries bracht met succes enkele honderden mannen bijeen om zich te verzetten tegen de pogingen van de regering om de belasting te innen. Nadat ze de tollenaars uit het gebied hadden verjaagd en drie belastingontduikers uit de gevangenis van Bethlehem hadden bevrijd, verklaarde president Adams het verraad van de opstand en stuurde hij de militie om het neer te slaan. De troepen vonden geen opstand - de gewapende mannen waren al lang geleden verspreid - maar namen Fries en twee van zijn luitenants gevangen, die voor het gerecht werden gebracht, schuldig werden bevonden en veroordeeld tot ophanging.

Op de hoogte van de doodstraf die aan Fries was opgelegd, verzamelde Adams zijn kabinet om leiding te geven. Het kabinet was unaniem tegen de verlenging van gratie, maar Adams besloot om "alleen de verantwoordelijkheid op mij te nemen om nog een beroep te doen op de humane en genereuze aard van het Amerikaanse volk." Hij schonk de drie veroordeelde mannen gratie en verleende op 21 mei 1800 een "volledige, vrije en absolute gratie" aan vrijwel alle overgebleven opstandelingen.

Met het uitbreken van de tweede oorlog met Groot-Brittannië in 1812, gaf het Congres toestemming om een ​​leger van 166.000 man aan te trekken, voornamelijk uit de staatsmilities als aanvulling op het zevenduizend man tellende reguliere leger. Drie staten in New England weigerden gehoor te geven aan het verzoek van het Congres, en elders bleek rekrutering moeilijk. In 1814, na twee jaar van rampzalige nederlagen die culmineerden in het verbranden van de stad Washington, vroeg president Madison om een ​​ontwerp van veertigduizend man voor het congres. Beide huizen keurden afzonderlijke rekeningen goed, maar voordat de verschillen tussen hen konden worden gladgestreken, eindigde de oorlog en werd de ontwerpkwestie ingetrokken.

Bij drie verschillende gelegenheden (februari en oktober 1812 en juni 1814) probeerde Madison het kleine reguliere leger op sterkte te brengen door een algemeen pardon aan te bieden (zoals president Jefferson in oktober 1807 had gedaan) aan deserteurs die zich meldden voor dienst binnen vier maanden na de proclamatiedatum.

Na de oorlog werden geen algemene gratie verleend aan deserteurs. De enige naoorlogse amnestie was gericht aan de Barataria-piraten. Gedurende enkele jaren vóór 1814 hadden ongeveer achthonderd piraten onder bevel van de beruchte gebroeders Lafitte hun handel langs de Golfkust uitgeoefend totdat in september 1814 de Amerikaanse marine hun basis in Barataria in het baaiachtige zuiden van New Orleans sloot. Onder aanklacht wegens piraterij weigerden de Baratarians niettemin een poging om zich bij de Britten aan te sluiten en boden in plaats daarvan aan om te helpen bij de verdediging van New Orleans. Een onwillige Andrew Jackson accepteerde uiteindelijk hun diensten, en de "helse banditti" (zoals hij ze noemde) waren instrumenteel in het verslaan van de Engelse troepen.

Op basis van een verzoekschrift van de I/uiisiana-wetgevende macht en in zijn eigen geest ervan overtuigd dat de piraten "de slechtste reden voor de steun van de besten hadden opgegeven", concludeerde Madison dat ze "niet langer als strafobjecten konden worden beschouwd, maar als voorwerpen van een edelmoedige vergeving.” Dienovereenkomstig bood hij op 6 februari 1815 een "gratis en volledig pardon" aan aan elke beschuldigde piraat die schriftelijk bewijs van de gouverneur van Louisiana kon overleggen dat hij had deelgenomen aan de succesvolle verdediging van New Orleans, op voorwaarde dat er geen piraterij was gepleegd. vond plaats na 8 januari 1815.

Omdat het Congres onlangs de militaire code had herschreven en de doodstraf voor deserteurs in vredestijd had ingetrokken, vaardigde president Jackson op 12 juni 1830 een uitvoerend bevel uit, waarbij "gratis en volledige gratie werd verleend aan degenen die op de datum van dit bevel in het teken staan ​​van van deserteurs.” Alle gevangenen werden vrijgelaten en weer aan het werk. Degenen die nog op vrije voeten waren en degenen onder de doodstraf werden ontslagen en verboden voor alle toekomstige militaire dienst. Schreef Jackson, "... de gelederen van het leger moeten worden samengesteld uit respectabele, niet gedegradeerde materialen."

Bijna vijftigduizend troepen voor de Mexicaanse oorlog werden volledig opgewekt door vrijwilligers. Er waren geen dienstplichtigen en de staatsmilities werden niet opgeroepen om te dienen. Ondanks formidabele tegenstand tegen de oorlog in New England had de regering weinig moeite om de gelederen te vullen. President Polk vertelde het Congres later dat de oorlog opnieuw had bewezen dat het niet nodig was om een ​​groot leger in vredestijd te hebben. 'In tegenstelling tot wat er in elk ander land zou zijn gebeurd,' zei hij, 'waren we niet verplicht onze toevlucht te nemen tot dienstplicht of dienstplicht. Integendeel, het aantal vrijwilligers dat patriottisch hun diensten aanbood was zo groot dat de grootste moeilijkheid bestond in het maken van selecties en het bepalen wie teleurgesteld zou zijn en gedwongen zou worden om thuis te blijven.”

Er was geen algemeen pardon voor deserteurs aan het einde van de oorlog.

De amnestie van de burgeroorlog is de meest gecompliceerde in onze geschiedenis, al was het maar omdat de vragen over wie gratie moet worden verleend pas in 1898 volledig werden opgelost. Bovendien kwam het gebruik van de gratiebevoegdheid door de president in het geding, en de effect van zijn gratie ging tijdelijk verloren in de resulterende machtsstrijd met het Congres. De goedkeuring van het veertiende amendement veranderde de grondwettelijke gronden van de zaak aanzienlijk, en uiteindelijk werd volledige amnestie alleen bereikt door een combinatie van presidentieel pardon en amnestie van het congres.

Wat wel duidelijk is, is dat de kant van de Unie vanaf het begin gratie beschouwde als de noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van het Zuiden als politieke entiteit. Beginnend met de proclamatie van president Lincoln van voorwaardelijke gratie op 8 december 1863, die een eed van trouw vereiste om "voortaan de grondwet te steunen, beschermen en verdedigen", verminderde de Unie geleidelijk het aantal vrijgestelde klassen totdat vrijwel alle zuiderlingen gratie kregen. Tussen hen hebben Lincoln en Johnson zes voorwaardelijke gratie verleend. De laatste hiervan, afgekondigd op 25 december 1868, was in alle opzichten een universele amnestie.

Het Congres had echter in de tussentijd de controle over het kiesrecht en het ambtsbezit onder het Veertiende Amendement overgenomen, en ondanks Johnson's onvoorwaardelijke gratie mochten zo'n 150.000 Zuiderlingen niet stemmen totdat het Congres het besluit nam om de handicap op te heffen. In een congres-amnestie op 22 mei 1872 werd het aantal vrijgestelde Zuidelijken teruggebracht tot tussen de vijfhonderd en zevenhonderd man. Hun handicaps werden op hun beurt opgeheven door een reeks individuele wetsvoorstellen in het Congres tot en met 24 februari 1897. Volledige amnestie werd het volgende jaar bereikt toen, op 6 juni 1898, meer dan dertig jaar na het einde van de oorlog, het Congres een universele en onvoorwaardelijke amnestie voor alle zuiderlingen die nog steeds gehandicapt zijn door sectie 3 van amendement 14.

Als na verloop van tijd de meerderheid van de militaire deserteurs en dienstplichtontduikers van de Unie vergiffenis kregen, deden ze dat door middel van een individueel verzoekschrift aan de president. Er waren twee voorwaardelijke generaal pardons voor deserteurs. De eerste, afgekondigd op 11 maart 1865, verleende volledige gratie aan alle deserteurs die binnen zestig dagen naar hun eenheden terugkeerden en een periode uitzaten die gelijk was aan de oorspronkelijke diensttijd. Johnson bood op 3 juli 1866 een voorwaardelijke gratie aan deserteurs die tegen 15 augustus 1866 naar hun eenheden waren teruggekeerd. Zulke mannen zouden aan hun straf ontsnappen, maar zouden hun loon moeten inleveren. Er was geen algemene amnestie.

Net als de Mexicaanse oorlog vijftig jaar eerder werd de Spaans-Amerikaanse oorlog bijna volledig door vrijwilligers uitgevochten. Er was geen dienstplicht en de militie werd niet opgeroepen. Het reguliere leger van achtentwintigduizend werd in 1898 snel uitgebreid tot 210.000 en het volgende jaar bijna even snel teruggebracht tot tachtigduizend.

Er was geen algemeen pardon noch amnestie voor deserteurs aan het einde van de oorlog.

De annexatie van de Filippijnen, een van de verworvenheden van de Spaans-Amerikaanse Oorlog, kostte uiteindelijk meer mensenlevens en geld dan de hele oorlog tegen Spanje als gevolg van de Filippijnse opstand. Aanvankelijk hadden de Verenigde Staten de rebellen onder Emilio Aguinaldo ingezet bij de verovering van Manilla, maar toen de voorwaarden van het Verdrag van Parijs bekend werden gemaakt, weigerden de Filippino's een Amerikaanse overname te accepteren en begonnen ze hun voormalige bondgenoten te bevechten. Zo'n zeventigduizend Amerikaanse troepen werden met spoed naar de eilanden gebracht om een ​​bijna even groot rebellenleger het hoofd te bieden. Tegen het einde van 1899 had het formele verzet plaatsgemaakt voor een guerrillaoorlog, maar het duurde twee jaar voordat de opstand eindigde en een burgerregering werd ingesteld. Aguinaldo was ondertussen in maart 1901 door de Amerikanen gevangengenomen.

Op 4 juli 1902 bood president Roosevelt een voorwaardelijke gratie en amnestie aan een meerderheid van de opstandelingen, op voorwaarde dat ze een eed van trouw ondertekenden aan het gezag van de Verenigde Staten op de eilanden. De Moro-stamleden, die bleven vechten, waren als klasse vrijgesteld van de gratie, net als alle personen die waren veroordeeld voor, of aangeklaagd waren voor, "moord, verkrachting, brandstichting en diefstal". Deze laatsten waren echter vrij om individuele gratie te vragen in het licht van hun specifieke omstandigheden.

Er waren geen algemene gratie of amnestie verleend aan deserteurs van de Amerikaanse troepen die waren gestuurd om de opstand te onderdrukken.

De Eerste Wereldoorlog is de eerste van de oorlogen van de natie die de huidige omstandigheden weerspiegelt, dat wil zeggen, om een ​​populatie van militaire deserteurs, dienstplicht- en oorlogsverzet en dienstweigeraars voort te brengen die zouden profiteren van amnestie van het soort dat nu na de oorlog in Vietnam wordt gevraagd . Een beleid van selectieve gratie, in plaats van algemene amnestie, werd aangenomen.

Toen de oorlog begon, telde het Amerikaanse leger ongeveer tweehonderdduizend man. Tegen het einde van 1918 was dat aantal gezwollen tot bijna vier miljoen, van wie meer dan de helft was opgeroepen. Openlijk verzet tegen het ontwerp was minimaal (vergeleken met wat er in de burgeroorlog had plaatsgevonden), ondanks dat het de eerste echt uitgebreide versie in de geschiedenis was. Meer dan vierentwintig miljoen mannen werden geregistreerd en uiteindelijk werden 2.810.296 ingewijden. Er waren echter zo'n tweehonderdduizend dienstweigeraars die, indien ze werden betrapt en schuldig bevonden, tot vijf jaar gevangenisstraf kregen.

In totaal werden 3.989 gewetensbezwaarden toegewezen aan vervangende dienst of aan niet-strijdende militaire dienst. Vierhonderdvijftig mannen die de krappe test voor C.O. status of die simpelweg weigerden om op enigerlei wijze met het militaire systeem samen te werken (bijvoorbeeld door te weigeren zich in te schrijven voor de dienstplicht) werden gevangengezet voor een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Het precieze aantal militaire deserteurs is niet bekend, maar het aantal liep ongetwijfeld in de duizenden. Tussen de wapenstilstand en februari 1920 verlieten bijvoorbeeld 11.089 mannen het leger.

Bovendien waren er ten minste tweeduizend “politieke” gevangenen die schuldig waren bevonden en gevangengezet op grond van twee maatregelen in oorlogstijd, de Spionagewet van 1917 en de Sedition Act van 1918. Deze laatste verbood onder meer het gebruik van “profane” , grove of beledigende taal” tegen de regering of een van haar leiders. Beide wetten voorzagen in boetes tot tienduizend dollar en gevangenisstraffen tot twintig jaar. Honderden socialisten, waaronder Eugene Debs, de presidentskandidaat van de partij in 1916, die op ideologische gronden tegen de oorlog was, werden naar de gevangenis gestuurd. Debs werd veroordeeld tot tien jaar. Enkele honderden leden van de Industrial Workers of the World (I.W.W.), waaronder "Big Bill" Haywood, die twintig jaar kreeg, werden op dezelfde manier gevangengezet wegens verzet tegen de oorlog.

Met de wapenstilstand drongen verschillende vredesgroepen zonder succes aan op amnestie. Wilson weigerde onvermurwbaar de zaak in overweging te nemen, hetzij als een algemeen pardon voor iedereen of als individuele gratie die per geval werd verleend. De duidelijkste verklaring van zijn standpunt betrof Debs, wiens vrijlating het onderwerp was geweest van talloze hoofdartikelen nadat de oorlog voorbij was. In een privégesprek met een assistent zei de president: “Ik zal nooit instemmen met het vergeven van deze man. … Als ik ermee instem, zou ik nooit in de gezichten kunnen kijken van de moeders van dit land die hun jongens naar de andere kant stuurden. Terwijl de bloem van de Amerikaanse jeugd haar bloed uitstortte om de zaak van de beschaving te rechtvaardigen, stond deze man, Debs, achter de linies, sluipend, aanvallend en aan de kaak stellend... Deze man was een verrader van zijn land en dat zal hij nooit worden. vergeven tijdens mijn administratie.”

Debs kreeg uiteindelijk gratie van Warren Harding op kerstavond 1921, samen met drieëntwintig andere politieke gevangenen. In de loop van de volgende twee jaar bevrijdde Harding honderden anderen per geval, waarbij hij weigerde zijn toevlucht te nemen tot algemene amnestie. In juni 1923 liet hij in een van zijn laatste daden als president zevenentwintig leden van de I.W.W.

Na de dood van Harding zette Coolidge de praktijk van zijn voorganger voort om politieke gevangenen vrij te laten na een beoordeling van geval tot geval. Op 5 maart 1924 verleende hij gratie aan bijna honderd deserteurs die hun eenheden na november 1918 hadden verlaten. Maar Wilson noch Harding noch Coolidge verleenden gratie aan deserteurs in oorlogstijd of dienstweigeraars.

De laatste gratie van de Eerste Wereldoorlog werd verleend door Franklin Roosevelt op 23 december 1933, in een kerstamnestie die vijftien jaar na de oorlog het stemrecht en andere burgerlijke vrijheden herstelde aan vijftienhonderd overtreders van de Spionagewet die klaar waren met dienen. hun zinnen.

Evenzo werd in de Tweede Wereldoorlog een beleid van selectieve gratie gevolgd. Bijna 12.466.000 Amerikanen dienden tijdens de oorlog in de strijdkrachten. Hiervan waren 8.300.000 in het leger, en 61 procent van hen waren dienstplichtigen. Het officiële cijfer voor tochtontduikingen is 348.217, maar dit cijfer is misleidend omdat het zowel technische overtredingen (bijvoorbeeld rapporteren op de verkeerde dag) als directe ontwijkingen op één hoop gooit. Het aantal ontduikingen was in ieder geval aanzienlijk.

In totaal beweerden 36.887 mannen C.O. status of vrijwillig voor vervangende dienst onder de ontwerpclassificatie IV-E. In totaal werden 6.086 mannen gevangengezet omdat ze de inductie ronduit hadden geweigerd, zich niet hadden ingeschreven voor de dienstplicht of niet hadden voldaan aan de enge test voor C.O. toestand. Onder hen waren meer dan vierduizend Jehova's Getuigen aan wie uitstel werd geweigerd als dienaren van hun geloof, 167 negermoslims (nu zwarte moslims) die weigerden zich bij een gescheiden leger aan te sluiten, en een aantal Hopi-indianen wiens pacifisme niet werd erkend door de regering.

Net als in de Eerste Wereldoorlog is het aantal deserteurs niet bekend, maar pas in 1944 registreerde het leger een percentage van drieënzestig deserteurs voor elke duizend man in actieve dienst.

Aan het einde van de oorlog weigerde president Truman algemene amnestie te verlenen voor militaire deserteurs of dienstweigeraars, en sindsdien is er geen amnestie meer verleend. Truman heeft echter een aantal beperkte gratie verleend. De eerste, verleend op 24 december 1945, verleende gratie aan burgergevangenen die zich vrijwillig hadden aangemeld voor militaire dienst en die na voltooiing van een jaar of langer eervol ontslag kregen. Het effect van het pardon was om hun volledige burgerlijke en politieke rechten te herstellen.

Het tweede Truman-pardon werd verleend aan 1.523 dienstplichtontduikers die gevangenisstraffen hadden uitgezeten of uitzaten. Net als de eerste was dit een pardon op kerstavond, en het kwam drieëntwintig maanden na het einde van de oorlog, 24 december 1947. Een jaar eerder had Truman een driekoppige beoordelingscommissie ingesteld om zo'n vijftienduizend zaken ontduiking. Voorgezeten door Owen J. Roberts, een voormalig Associate Justice van het Hooggerechtshof, bestond de Amnesty Board van de president uit James F. O'Neil, de politiechef van Manchester, New Hampshire, en later de nationale commandant van het American Legion, en Willis Smith , voormalig voorzitter van de American Bar Association en later gouverneur van North Carolina. Zich ervan bewust dat het slechts voor één op de tien gevallen die het beoordeelde gratie had aanbevolen, verdedigde de raad zijn keuzes met de volgende woorden: “We ontdekten dat sommigen hun bezwaren baseerden op intellectuele, politieke of sociologische overtuigingen die voortkwamen uit de redenering van het individu en de persoonlijke economische of politieke filosofie. We voelden ons niet gerechtvaardigd om diegenen aan te bevelen die zich zo hebben opgesteld als wijzer en competenter dan de samenleving om hun plicht te bepalen om de natie te verdedigen.”

Op 24 december 1952 verleende Truman volledige gratie en herstel van burgerrechten en politieke rechten aan voormalige veroordeelden die tussen 14 augustus 1945 (het einde van de actieve vijandelijkheden in de Tweede Wereldoorlog) en 25 juni 1950 in het leger in vredestijd hadden gediend ( de Koreaanse invasie), en die niet gedekt waren door zijn eerdere gratie. Bovendien vergaf hij alle veroordeelde deserteurs in vredestijd van het leger tot 25 juni 1950.

Een maximale dienstmacht van 3.700.000 werd ingezameld voor dienst tijdens de Koreaanse Oorlog. Zevenentwintig procent waren dienstplichtigen. Verrassend genoeg waren zowel het aantal dienstweigeraars als het desertiepercentage het laagste van de vier oorlogen in deze eeuw. Op het hoogtepunt van de oorlog in 1952 werden slechts tweeëntwintig mannen per duizend als deserteurs gemeld. In 1954 was het percentage gedaald tot 15,7. In 1950 werden 109 mannen opgesloten wegens dienstplichtontduiking, in 1955 waren dat er 217. Exacte cijfers over de tussenliggende jaren zijn niet beschikbaar.

Er was geen algemene amnestie voor militaire deserteurs of dienstweigeraars.

Tegen het einde van de Amerikaanse grondparticipatie in de oorlog in Vietnam, begin 1973, hadden meer dan zes miljoen mannen in Vietnam gediend. Ongeveer 25 procent waren dienstplichtigen. Hoewel het moeilijk is om volledig betrouwbare statistieken te verkrijgen - zelfs overheidscijfers variëren soms met enkele duizenden - hebben naar schatting vanaf 1966 bijna 450.000 deserties plaatsgevonden. Op 1 november 1972 waren er nog 32.557 deserteurs op vrije voeten. Hiervan zouden er meer dan dertigduizend ondergronds zijn in de Verenigde Staten, de rest in het buitenland (voornamelijk Canada en Zweden).

Voor de jaren 1966 tot en met 1972 zijn er meer dan vierentwintigduizend tochtontduikers. Bijna vijfduizend van hen lopen nog steeds rond. Hiervan zouden er 2.300 in Canada zijn, en misschien zijn er 1.700 ondergronds in de Verenigde Staten.

Wat de werkelijke cijfers ook zijn - en mogelijk kunnen ze nooit nauwkeurig worden berekend - een aanzienlijk aantal Amerikanen heeft burgerrechten verloren of worden geconfronteerd met het verlies van burgerrechten vanwege het standpunt dat ze tijdens de oorlog innamen. Op een gegeven moment zal de natie moeten beslissen of ze hun vergeven in een algemene amnestie, amnestie aanbieden op voorwaarde van openbare dienst of een of andere vorm van straf, of ze volledig negeren, waardoor ze in feite een individuele gratie vragen wanneer ze willen worden hersteld om volledig deel te nemen aan het Amerikaanse leven.


DE PROCLAMATIE VAN DE PRESIDENT !

HIJ BIEDT VERGEDEELTE AAN DE REBELLENMASSA !

De eed van trouw!

OVERWEGENDE dat in de grondwet van de Verenigde Staten is bepaald dat de president de bevoegdheid heeft om uitstel en gratie te verlenen voor misdrijven tegen de Verenigde Staten, behalve in gevallen van afzetting

En overwegende dat er nu een opstand bestaat, waarbij de functies van de regering van de Verenigde Staten voor lange tijd zijn opgeschort, en veel personen hebben verraad gepleegd en zich nu schuldig maken aan verraad tegen de Verenigde Staten

En terwijl, zoals met betrekking tot genoemde rebellie en verraad, wetten zijn uitgevaardigd door het Congres, waarbij verbeurdverklaring en confiscatie van eigendom en bevrijding van slaven wordt vastgesteld, allemaal onder de daarin vermelde voorwaarden, en ook verklaart dat de president daardoor daarna te allen tijde door proclamatie gemachtigd om zich uit te strekken tot personen die mogelijk hebben deelgenomen aan de bestaande opstand in een staat, of een deel daarvan [pardon en amnestie], met de uitzonderingen en op de tijdstippen en op de voorwaarden die hij geschikt acht voor de algemeen welzijn

En overwegende dat de verklaring van het Congres voor beperkte en voorwaardelijke gratie in overeenstemming is met de gevestigde gerechtelijke uiteenzetting van de vergevende macht

En overwegende dat, zoals met betrekking tot genoemde opstand, de president van de Verenigde Staten verschillende proclamaties heeft uitgevaardigd met bepalingen met betrekking tot de vrijheden van slaven, en personen die tot dusver bij genoemde opstand betrokken waren, heeft uitgenodigd om hun trouw aan de Verenigde Staten te hervatten, en om herinhuldigen van loyale staatsregeringen, binnen en voor hun respectieve staten:

DAAROM verklaar, verklaar en maak ik bekend aan alle personen die, direct of indirect hebben deelgenomen aan de bestaande opstand, ik, Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten, behalve zoals hierna genoemd, hun volledige gratie wordt verleend en elke van hen met herstel van alle rechten, [behalve met betrekking tot slaven en in eigendomszaken waarin rechten van derden zullen zijn tussengekomen, en] op voorwaarde dat al deze personen een eed afleggen en ondertekenen, en voortaan [sic] genoemde eed ongeschonden, en welke eed voor blijvende bewaring zal worden geregistreerd, met de volgende strekking en strekking, te weten:

Ik zweer plechtig, in aanwezigheid van de Almachtige God, dat ik de Grondwet van de Verenigde Staten en de Unie van de Staten daarin zal steunen, beschermen en verdedigen en dat ik op dezelfde manier alle daden van Congres, aangenomen tijdens de bestaande opstand, met betrekking tot slaven, zolang en voor zover niet ingetrokken, gewijzigd of veto uitgesproken door het Congres, of bij besluit van het Hooggerechtshof en dat ik op dezelfde manier zal voldoen aan en trouw alle proclamaties zal steunen van de president tijdens de bestaande opstand, met verwijzing naar slaven, zolang en voor zover niet gewijzigd of nietig verklaard bij beslissing van het Hooggerechtshof. Dus help me God!”

De personen uitgezonderd van de voorgaande bepalingen zijn allen die militaire officieren of agenten van de zogenaamde Geconfedereerde Regering zijn of zullen zijn geweest allen die officiële posten onder de Verenigde Staten hebben verlaten om de Opstand te helpen allen die zijn of zullen zijn geweest militaire of marineofficieren met de rang van kolonel in het leger, of gelijkaardige rang bij de marine allen die hun zetels in het Congres van de Verenigde Staten verlieten om de opstand te helpen allen die hun commissie in het leger en de marine van de Verenigde Staten neerlegden en daarna hielpen de opstand en allen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het behandelen van gekleurde personen, of blanke personen die de leiding hebben over dergelijke, anders dan wettelijk als krijgsgevangenen, en welke personen in de Zuidelijke dienst kunnen worden aangetroffen, als soldaten, sergeanten of in enige andere andere capaciteit.

En ik verklaar, verklaar en maak verder bekend dat wanneer, in een van de staten van Arkansas, Texas, Louisiania [sic], Missouri, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina en North Carolina, een aantal personen, niet minder dan een vierde van het aantal dat in dergelijke staten stemde bij de presidentsverkiezingen in het jaar van onze Heer 1860, de eed hebben afgelegd, en sindsdien niet hebben gestemd, en een gekwalificeerde kiezer zijn volgens de kieswetten van de staat, bij of onmiddellijk vóór de afscheidingsdaad, en met uitsluiting van alle anderen, zal een staatsregering hebben ingesteld, in geen geval in strijd met bovengenoemde eed, zal het worden erkend als de ware regering van de staat en de staat zal op grond daarvan de voordelen ontvangen van de grondwettelijke bepaling die verklaart dat de Verenigde Staten aan elke staat in deze Unie een Republikeinse regeringsvorm zullen garanderen en elk van hen tegen inbraak, en op verzoek van de wetgever, of de uitvoerende macht, wanneer de wetgever niet kan worden bijeengeroepen, tegen huiselijk geweld.

Ten tweede verklaar, verklaar en maak ik bekend dat elke bepaling die door een dergelijke staatsregering kan worden aangenomen met betrekking tot de bevrijde mensen van die staat, die hun permanente vrijheid zal aanmoedigen en verklaren, en in hun onderwijs zal voorzien, en die als een tijdelijke regeling toch in overeenstemming kunnen zijn met hun huidige toestand als een werkende, landloze en dakloze klasse, zal door de nationale regering niet worden betwist, en het wordt als niet ongepast gesuggereerd dat door het aannemen van een loyale staatsregering in elke staat, de grenslijn, de onderverdelingen, de constructie en het federale wetboek worden gehandhaafd zoals vóór de opstand, alleen behoudens de wijzigingen die nodig zijn door de hierboven vermelde voorwaarden, en eventuele andere die niet in strijd zijn met genoemde voorwaarden als passend kunnen worden geacht door degenen die de nieuwe staatsregering vormgeven.

Om misverstanden te voorkomen, kan het juist zijn te zeggen dat deze proclamatie, voor zover zij betrekking heeft op staatsregeringen, geen betrekking heeft op staten waarin loyale staatsregeringen al die tijd zijn gehandhaafd, en om dezelfde reden kan het juist zijn om verder zeggen dat de vraag of leden die vanuit een staat naar het Congres zijn gezonden, grondwettelijk tot zetels kunnen worden toegelaten, afdoende berust bij het Huis van Afgevaardigden, en niet in enige mate bij de uitvoerende macht, en voorts dat deze proclamatie bedoeld is om aan het volk te presenteren van de Staten waarin het nationale gezag is geschorst en loyale staatsregeringen zijn gesteund, een wijze waarop het nationale gezag over elke loyale staatsregering kan worden gevestigd binnen dergelijke staten, of in een van hen, en terwijl de voorgestelde wijze is het beste wat de Executive kan suggereren met zijn huidige indrukken, moet niet worden begrepen dat een andere praktische modus niet zou worden aangenomen.

ONDER MIJN HAND GEGEVEN, in de stad Washington, op 8 december, éénduizend achthonderddrieënzestig, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, de achtentachtigste.


Het Witte Huis en de wederopbouw

1 januari 1863 was een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Die ochtend organiseerde president Abraham Lincoln de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Witte Huis en bracht hij enkele uren door in de Blue Room om honderden burgers de hand te schudden. In de vroege namiddag keerde Lincoln terug naar zijn kantoor boven op de tweede verdieping. Staatssecretaris William Seward en zijn zoon Frederick brachten de president de Emancipatieproclamatie. Voordat Lincoln met zijn pen naar dit historische document ging, zei hij:

"Ik heb nooit in mijn leven het gevoel gehad dat ik goed bezig was met het ondertekenen van dit document. Maar ik heb handen geschud sinds negen uur vanmorgen tot mijn arm stijf en gevoelloos is. Nu is deze handtekening er een die zal nauwkeurig worden onderzocht, en als ze merken dat mijn hand beefde, zullen ze zeggen: 'hij had wat scrupules.' Maar hoe dan ook, het gaat gebeuren." 1

Met die woorden en een licht bevende hand ondertekende Abraham Lincoln de Emancipatieproclamatie, waarin hij verklaarde “dat alle personen als slaven werden gehouden. zal dan voortaan en voor altijd vrij zijn.” 2 Hoewel deze proclamatie de slavernij in de Verenigde Staten niet onmiddellijk uit de wereld deed verdwijnen, veranderde ze het karakter van de burgeroorlog fundamenteel en veranderde ze van een sectieconflict in een oorlog voor vrijheid en afschaffing. Vanaf dat moment zou de weg naar het opnieuw vormgeven van Amerika zonder slavernij lang en moeilijk zijn. Tijdens en onmiddellijk na de burgeroorlog stonden de Verenigde Staten voor de enorme taak om de door oorlog verscheurde natie weer bij elkaar te brengen na jaren van militaire conflicten, economische verwoesting, sociale strijd en enorme verliezen aan mensenlevens. Dit omvatte met name het worstelen met het einde van de slavernij, het opnieuw toelaten van elf afgescheiden staten tot de Unie en het aanpakken van het zwarte kiesrecht. In de loop van veertien jaar, van 1863 tot 1877, werkten drie presidenten - Abraham Lincoln, Andrew Johnson en Ulysses S. Grant - vanuit het Witte Huis om de Verenigde Staten te verzoenen en opnieuw op te bouwen. 3 Klik hier voor meer informatie over het huishouden van president Abraham Lincoln.

Op de laatste pagina van de Emancipatieproclamatie ziet u de handtekening van president Abraham Lincoln. Hij ondertekende het document met licht bevende handen nadat hij honderden burgers de hand had geschud tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Witte Huis eerder die ochtend.

De National Archives and Records Administration

De eerste pogingen om met de wederopbouw te beginnen, vonden plaats vóór het einde van de burgeroorlog, toen president Abraham Lincoln beleid begon te implementeren dat gericht was op 'sectionele verzoening' tussen het noorden en het zuiden. Tijdens de begindagen van het conflict onthield Lincoln zich van het bespreken van de toekomst van de slavernij in de Verenigde Staten na de burgeroorlog, in de hoop de Unie te behouden en te herstellen zonder de controversiële kwestie rechtstreeks aan te pakken. Het werd echter steeds duidelijker dat slavernij moest worden aangepakt.

Zijn eerste poging, de Emancipatieproclamatie, bevrijdde tot slaaf gemaakte mensen in de Verbonden Staten. Dit gold echter niet voor de grensstaten Maryland, Kentucky, West Virginia, Missouri en Delaware. Deze staten stonden slavernij toe, maar scheidden zich niet af van de Unie. De proclamatie kondigde ook aan dat zwarte mannen zouden mogen dienst nemen in het leger van de Unie. Hoewel de proclamatie niet alle tot slaaf gemaakte mensen van de natie bevrijdde, was het een belangrijk keerpunt. Afro-Amerikaanse mannen begonnen serieus dienst te nemen in het leger van de Unie en bereikten voor het eerst gelijkheid voor de wet. De vooraanstaande historicus van de wederopbouw, Eric Foner, legde uit: "De emancipatieproclamatie en de aanwezigheid van zwarte troepen zorgden ervoor dat de soldaten van de Unie in de laatste twee jaar van de oorlog als een bevrijdingsleger fungeerden." 4 Deze verschuiving in prioriteiten toonde aan dat de Verenigde Staten moesten beginnen aan het moeilijke proces van de re-integratie van twee afzonderlijke samenlevingen met verschillende economieën, het noorden en het zuiden.

Op 8 december 1863 introduceerde president Lincoln zijn eerste plan voor wederopbouw, de proclamatie van amnestie en wederopbouw. Deze aankondiging bood een volledige gratie aan die personen die een eed van loyaliteit aflegden en de afschaffing van de slavernij aanvaardden. Het beloofde ook het "herstel van alle eigendomsrechten, behalve voor slaven", wat betekent dat alle grondbezit en huizen zouden worden hersteld aan leden van de Confederatie, met uitzondering van tot slaaf gemaakte mensen. 5 Deze proclamatie maakte deel uit van Lincoln's Tien-Procentplan, een strategie die de Zuidelijke staten in staat stelde zich weer bij de Unie aan te sluiten toen tien procent van de kiezers een eed van trouw aan de Grondwet zwoer. Het was waarschijnlijk nooit de bedoeling van Lincoln dat het tienprocentplan zou dienen als een alomvattende blauwdruk voor de wederopbouw, aangezien de oorlog nog steeds aan de gang was. In plaats daarvan was het een voorlopige poging om het conflict te verkorten en blanke steun voor emancipatie te versterken door rebellen een keuze te bieden - overgave maakte het behoud van land mogelijk. Geconfedereerde staten weigerden echter omdat dit het einde van de slavernij betekende. 6

Deze wijdverspreide gravure toont de eerste lezing van de Emancipatieproclamatie in de kabinetskamer van het Witte Huis, in wat nu de Lincoln-slaapkamer is. De emancipatieproclamatie werd ondertekend op 1 januari 1863 en verleende vrijheid aan tot slaaf gemaakte mensen die in de zuidelijke staten woonden. Aanwezig waren (van links naar rechts): Minister van Oorlog Edwin M. Stanton, Minister van Financiën Salmon P. Chase, President Abraham Lincoln, Minister van Marine Gideon Welles, Minister van Binnenlandse Zaken Caleb B. Smith, Minister van Buitenlandse Zaken William H. Seward, postmeester-generaal Montgomery Blair en procureur-generaal Edward Bates.

Voorafgaand aan het einde van de burgeroorlog vonden de eerste pogingen tot staatswederopbouw plaats in de grensstaten met wisselend succes. Maryland, West Virginia en Missouri ondergingen interne reconstructies die hun deelstaatregeringen hervormden en de slavernij afschaften, terwijl Kentucky en Delaware de instelling beschermden. Ondertussen, terwijl de troepen van de Unie gebieden in het zuiden veroverden, kwamen de wederopbouwinspanningen in een stroomversnelling. In Tennessee claimden troepen van de Unie Nashville in februari 1862 en president Lincoln benoemde Andrew Johnson als de militaire gouverneur van de staat. Eerder had Johnson ervoor gekozen om in de Senaat van de Verenigde Staten te blijven nadat Tennessee zich had afgescheiden van de Unie en zijn loyaliteit werd beloond. Aan het einde van 1863 keurden Johnson en Unionisten de Emancipatieproclamatie goed en in 1864 maakten ze een einde aan de slavernij in Tennessee. Voor Johnson, zelf een slaveneigenaar, was het beëindigen van de slavernij in Tennessee minder gebaseerd op de grove onrechtvaardigheid van de instelling en meer op zijn sterke haat tegen de Confederatie. 7 Klik hier voor meer informatie over het tot slaaf gemaakte huishouden van president Andrew Johnson.

Toch verhief Johnson's loyaliteit hem tot bekendheid binnen de Republikeinse Partij. In 1864 koos president Lincoln Andrew Johnson als zijn running mate voor herverkiezing. Door Johnson als zijn vice-president te kiezen, hoopte Lincoln het lot in evenwicht te brengen met een zuidelijke leider die de Unie steunde. 8

Op 9 april 1865 gaf de Zuidelijke generaal Robert E. Lee het leger van Noord-Virginia over aan Union-generaal Ulysses S. Grant, waarmee de burgeroorlog effectief werd beëindigd. 9 Zoals de Unie vierde, sloeg het noodlot toe toen president Lincoln dagen later werd vermoord en stierf op 15 april 1865. Andrew Johnson klom naar het presidentschap, opgezadeld met de monumentale taak om de natie te reconstrueren.

In deze tekening uit 1866 van Alfred Waud viert de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Little Rock, Arkansas, dat de Amerikaanse gekleurde troepen aan het einde van de burgeroorlog naar huis terugkeerden. De zegevierende soldaten werden begroet door vrouwen en kinderen.

Volgens de meeste verhalen kwam Johnson niet voldoende tot deze gelegenheid. Degenen die verwachtten dat Johnson een sterke positie zou innemen bij het straffen van voormalige Zuidelijken en het uitbreiden van het zwarte kiesrecht, hadden het mis. Hij kondigde zijn plan voor presidentiële wederopbouw op 29 mei 1865 aan en vaardigde twee proclamaties uit. De eerste verleende amnestie en gaf eigendom terug aan zuiderlingen die bereid waren een eed van trouw aan de grondwet af te leggen. Veel groepen werden echter uitgesloten, waaronder Zuidelijke functionarissen en rijkere planters met eigendommen ter waarde van meer dan $ 20.000. In plaats daarvan moesten deze personen persoonlijk gratie aanvragen bij de president. 10 De tweede proclamatie schetste een plan voor North Carolina, dat diende als blauwdruk voor staatsinspanningen. Hij benoemde een voorlopige gouverneur en droeg North Carolina op een conventie bijeen te roepen om de vooroorlogse grondwet te wijzigen voor overname in de Unie. 11 Toen het plan voor het eerst werd aangekondigd, genoot Johnson brede noordelijke steun, maar al snel begonnen er scheuren te ontstaan.

Terwijl hij in 1864 diende als de militaire gouverneur van Tennessee, hield Johnson een toespraak waarin hij zichzelf de "Mozes van gekleurde mannen" noemde, terwijl hij ook zijn minachting voor de zuidelijke elites deelde: "Ik ben geen agrarisch, maar als de prinselijke plantage van Wm. G. Harding, die pochte dat hij meer dan $ 5.000.000 had betaald voor de rebellenconfederatie, werd verdeeld onder vijftig loyale, ijverige boeren, het zou een zegen zijn voor ons nobele Gemenebest.” 12 Dit was een sentiment dat Johnson voorafgaand aan zijn presidentschap bij verschillende gelegenheden tot uitdrukking bracht, waardoor mensen geloofden dat Johnson voormalige Zuidelijken verantwoordelijk zou houden met zware straffen en straffen, evenals door strikte naoorlogse voorschriften uit te vaardigen. Dit is niet gebeurd.

Een foto van het Witte Huis genomen tijdens de Lincoln Administration of Johnson Administration.

Witte Huis Collectie/Witte Huis Historische Vereniging

In plaats daarvan garandeerde Johnson het blanke Zuiden vrijwel de vrije hand bij het regelen van zijn eigen zaken. In de zomer van 1865 benoemde Johnson voorlopige gouverneurs en begonnen staten hun grondwet te wijzigen. Helaas, terwijl de oorlog een einde maakte aan de slavernij, slaagde Johnson's milde amnestiebeleid er niet in om de "slavenocratie" die vóór de burgeroorlog in het zuiden bestond, af te schaffen. In plaats daarvan namen voormalige slaven en Zuidelijken deel aan deze hervormingsinspanningen. Naarmate zijn beleid vorderde, zorgden de milde voorwaarden ervoor dat veel zuiderlingen Johnson meer als een bondgenoot dan als een vijand zagen. 13

Johnson signaleerde dit op verschillende manieren, waaronder zijn genereuze en milde behandeling van voormalige Zuidelijken. Hoewel hij aanvankelijk voorzichtig gratie verleende, hadden in 1866 7.000 van de 15.000 personen die waren uitgesloten van algemene amnestie, individuele gratie rechtstreeks van Johnson ontvangen. Dit omvatte zelfs een milde behandeling van de voormalige Zuidelijke president Jefferson Davis. Ondanks dat hij twee jaar in de federale gevangenis zat, werd Davis nooit berecht wegens verraad. 14 De vraag blijft: waarom zou Johnson een aanval op de zuidelijke elites opgeven?

Op 29 mei 1865 vaardigde president Johnson deze proclamatie uit waarin amnestie werd verleend en eigendommen werden teruggegeven aan zuiderlingen die bereid waren een eed van trouw aan de grondwet af te leggen. De tekst van de eed luidde: "Ik, ____, zweer (of bevestig) plechtig in aanwezigheid van de Almachtige God, dat ik voortaan getrouw de grondwet van de Verenigde Staten en de Unie van de Staten daaronder zal steunen en verdedigen, en dat Ik zal me op dezelfde manier houden aan en trouw alle wetten en proclamaties ondersteunen die tijdens de bestaande opstand zijn gedaan met betrekking tot de emancipatie van slaven. Dus help me god."

Volgens Foner is de meest waarschijnlijke verklaring dat Johnson ervoor koos om samen te werken met de Zuidelijken om zijn eigen herverkiezing te garanderen en de blanke suprematie in het Zuiden te beschermen. 15 Op basis van zijn eerdere acties met betrekking tot de afschaffing van de slavernij, verwachtten sommigen dat Johnson de uitbreiding van het stemrecht en de burgerlijke vrijheden voor Afro-Amerikanen zou steunen. Echter, zoals Frederick Douglass ooit opmerkte: "hij [Johnson] is zeker geen vriend van ons ras." 16 Johnsons vooroordelen jegens Afro-Amerikanen zijn goed gedocumenteerd. Tijdens zijn jaarlijkse boodschap aan het Congres in 1867 verklaarde Johnson:

"Er moet worden erkend dat negers in de vooruitgang van naties minder capaciteit voor regering hebben getoond dan enig ander ras van mensen. Geen enkele onafhankelijke regering van welke vorm dan ook is ooit succesvol geweest in hun handen. Integendeel, waar ze ook aan hun lot zijn overgelaten eigen apparaten hebben ze een constante neiging getoond om terug te vallen in barbaarsheid." 17

Deze racistische verklaring was een van de vele die Johnsons minachting voor Afro-Amerikanen aan het licht brachten. Bij een andere gelegenheid noteerde Johnson's privésecretaris, kolonel William G. Moore, in zijn dagboek dat de president "soms een ziekelijke angst en gevoelens jegens de negers heeft getoond" nadat Johnson "een half dozijn stevige negers" aan het werk had ontdekt op de White House Grounds en eiste onmiddellijk te weten of “alle blanke mannen zijn ontslagen”. 18

Het persoonlijke racisme van Johnson strekte zich zeker uit tot de wederopbouw en soms ondersteunde hij rechtstreeks zuidelijke inspanningen om de vrijheden voor Afro-Amerikanen te beperken. In augustus 1865 beval Johnson de verwijdering van zwarte troepen uit het zuiden nadat zuiderlingen hadden geklaagd dat hun aanwezigheid het moreel aantastte. Hij beval ook de teruggave van land aan vergeven Zuidelijken, waarbij hij de commissaris van het Freedmen's Bureau rechtstreeks tartte. 19 Het Freedmen's Bureau werd in 1865 opgericht als onderdeel van het Ministerie van Oorlog om hulp te bieden aan zowel voorheen tot slaaf gemaakte individuen als verarmde blanken. Omdat de burgeroorlog zoveel mensen had ontheemd en getroffen, verstrekte het Bureau voedsel, kleding en andere benodigdheden, exploiteerde het ziekenhuizen, herenigde het gezinnen, bood het werkgelegenheid en hielp het voormalige tot slaaf gemaakte mensen bij het vestigen op verlaten of in beslag genomen land. 20 Het ondermijnen van de autonomie van deze instelling toonde Johnsons beperkte interesse in het verbeteren van de omstandigheden van de vrijgelatenen van het land.

Deze foto geeft een zeldzame, vroege glimp van het personeel van het Witte Huis aan het werk in 1862.

Verzameling van Set Momjian

Johnson deed ook weinig om de bewuste inspanningen van zuidelijke staten om de vrijheden van Afro-Amerikanen te ondermijnen een halt toe te roepen. De staten konden vrijelijk hun nieuwe regeringen samenstellen, zolang ze zich aan de richtlijnen hielden. Hierdoor konden veel staten Black Codes uitvaardigen, wetten die de politieke, sociale en economische vrijheden van Afro-Amerikanen beperken. Tegen het einde van 1865 hadden zowel Mississippi als South Carolina de eerste en meest strenge Black Codes uitgevaardigd. Mississippi eiste van alle Afro-Amerikanen dat ze elk jaar een schriftelijk bewijs van tewerkstelling overleggen en in het geval dat arbeiders hun contract vroegtijdig zouden verbreken, zouden ze hun verdiende loon verliezen. Verdere beperkingen verhinderden dat Afro-Amerikanen een ander beroep hadden dan boer of bediende, tenzij ze een jaarlijkse belasting konden betalen. Deze beperkingen en andere veroorzaakten opschudding, dus andere zuidelijke staten voerden mildere Black Codes uit die niettemin restrictief en discriminerend waren. 21

Ondertussen, toen het beleid van Johnson snel aan steun verloor en de presidentiële wederopbouw ten einde liep, werden andere veranderingen in gang gezet. Op 6 december 1865 werd het Dertiende Amendement geratificeerd, waarbij de slavernij in de Verenigde Staten werd afgeschaft: "Noch slavernij noch onvrijwillige dienstbaarheid, behalve als straf voor misdaad waarvan de partij naar behoren is veroordeeld, zal bestaan ​​in de Verenigde Staten, of enige andere plaats onder hun jurisdictie.” 22

In december 1865 kwam het negenendertigste congres voor de eerste keer bijeen. Omdat ze tijdens de laatste dagen van de burgeroorlog werden gekozen, hadden zowel het Huis als de Senaat een meerderheids Republikeins wetgevend orgaan, met meer dan drie tegen één Democraten. Een groep 'radicale republikeinen' in het Congres riep de deelstaatregeringen op om het algemeen kiesrecht voor mannen uit te breiden en gelijkheid voor de wet te handhaven. Ze weigerden ook om vertegenwoordigers uit zuidelijke staten te plaatsen. In 1866 begonnen de Radicale Republikeinen met het aannemen van burgerrechtenwetgeving en breidden ze het Freedmen's Bureau uit. Deze machtige groep wetgevers werd geleid door Thaddeus Stevens, vertegenwoordiger van Pennsylvania en senator Charles Sumner uit Massachusetts. 23

Johnson deed ook weinig om de bewuste inspanningen van zuidelijke staten om de vrijheden van Afro-Amerikanen te ondermijnen een halt toe te roepen.

Toen de radicale republikeinen progressieve wetgeving begonnen aan te nemen, vocht president Johnson terug met zijn uitvoerende macht. In 1866 werden twee belangrijke wetten aan Johnson voorgelegd. De eerste was een tweede wetsvoorstel van het Freedmen's Bureau. De eerste rekening, aangenomen op 3 maart 1865, creëerde het bureau. Het tweede stuk wetgeving was bedoeld om de levensduur van het Bureau te verlengen door de vervaldatum te schrappen en vrijgelatenen uit de hele Verenigde Staten op te nemen - niet alleen degenen die in voormalige Geconfedereerde staten woonden. 24 Tegelijkertijd stelden vertegenwoordigers ook de Civil Rights Act van 1866 op, waarmee de eerste grote wetgevende poging werd gedaan om meer betekenis te geven aan het Dertiende Amendement. Deze handeling verklaarde:

“Dat alle personen die in de Verenigde Staten zijn geboren en niet onderworpen zijn aan enige buitenlandse mogendheid, met uitzondering van Indianen die niet worden belast, hierbij worden verklaard staatsburgers van de Verenigde Staten en dergelijke burgers te zijn, van elk ras en elke huidskleur, zonder rekening te houden met enige eerdere voorwaarde van slavernij of onvrijwillige dienstbaarheid, behalve als straf voor misdaad…” 25

Nadat deze rekeningen in het Huis en de Senaat waren aangenomen, arriveerden ze op het bureau van president Johnson in het Witte Huis. Republikeinen in het Congres geloofden dat de president de wetgeving zou ondertekenen. Johnson sprak echter zijn veto uit over de rekeningen, waardoor een aanzienlijke kloof ontstond tussen de president en zijn eigen partij. Johnson verdedigde zijn veto's en voerde aan dat het niet nodig was om de oorspronkelijke Freedmen's Bureau-wetgeving uit te breiden, dat het inbreuk maakte op de rechten van staten en dat het de federale regering te veel macht gaf bij het verlenen van hulp.26 Hij voerde ook aan dat er geen Wederopbouwwetgeving zou moeten worden aangenomen terwijl elf staten niet vertegenwoordigd waren in het Congres. 27 Toen het aankwam op zijn veto tegen de Civil Rights Act, verwierp Johnson het onderliggende principe van het wetsvoorstel regelrecht, met het argument dat het aanbieden van burgerschap aan alle Amerikanen, behalve indianen, de autoriteit van individuele staten overschreed en dat “het onderscheid tussen ras en kleur is door het wetsvoorstel gemaakt om te werken in het voordeel van de gekleurde en tegen het blanke ras.” Met andere woorden, Johnson geloofde dat het bieden van legale bescherming aan Afro-Amerikanen de macht en het gezag van blanke mannen zou ondermijnen ten gunste van Afro-Amerikanen. 28

Deze politieke cartoon uit 1866 toont het veto van Johnson tegen de Freedmen's Bureau Bill. Het werd oorspronkelijk gepubliceerd in Harper's Weekblad.

House Divided Project bij Dickinson College

Het congres keurde de burgerrechten- en Freedmen's Bureau-wetgeving goed door de veto's van Johnson teniet te doen. Het wetsvoorstel van het Freedmen's Bureau werd wet op 3 maart en de Civil Rights Act werd wet op 9 april 1866, een jaar op de dag dat de Zuidelijke generaal Robert E. Lee het leger van Noord-Virginia overgaf in Appomattox Court House. Hoewel de wetgeving uiteindelijk werd aangenomen, waren de veto's van Johnson een zeer zichtbare confrontatie tussen de uitvoerende en wetgevende macht. In het voorjaar van 1866 introduceerde het Congres ook een aantal bepalingen die zouden worden gecombineerd om het Veertiende Amendement te creëren, dat het staatsburgerschap garandeert aan alle Amerikanen, inclusief voorheen tot slaaf gemaakte mensen:

“Alle personen geboren of genaturaliseerd in de Verenigde Staten, en onderworpen aan de jurisdictie daarvan, zijn staatsburgers van de Verenigde Staten en van de staat waarin zij wonen. Geen enkele staat zal een wet maken of handhaven die de voorrechten of immuniteiten van burgers van de Verenigde Staten zal beknotten, noch zal enige staat een persoon van leven, vrijheid of eigendom beroven, zonder een behoorlijke rechtsgang, noch aan een persoon binnen zijn rechtsgebied de gelijke bescherming van de wetten.” 29

Het veertiende amendement zorgt ook voor "een behoorlijke rechtsgang", die bedoeld was om te voorkomen dat staats- en federale regeringen zwarte Amerikanen discrimineren. Het machtigde de federale regering ook om staten te straffen als ze inbreuk maakten op stemrecht en burgerrechten. Het congres keurde het amendement op 16 juni 1866 goed en legde het ter ratificatie voor aan de staten. Het amendement werd bijna twee jaar later, op 9 juli 1868, geratificeerd. Helaas was het amendement gebrekkig en er ontstonden al snel pogingen om het te ondermijnen. Het amendement introduceerde bijvoorbeeld de uitdrukking "mannelijk" in de Grondwet, wat aangeeft dat het stemrecht niet zou worden uitgebreid tot vrouwen. Ondertussen hebben veel staten regelmatig en voortdurend het veertiende amendement geschonden door beperkende zwarte codes in te voeren, waaronder poll-belastingen en geletterdheidstests die bedoeld waren om Afro-Amerikanen te beletten hun stemrecht uit te oefenen. 30

De volgende congrestermijn was beladen met onenigheid. Johnson bleef botsen met het veertigste congres over wederopbouw en weigerde standvastig een compromis te sluiten over de bescherming onder de wet voor zwarte Amerikanen. Het conflict bereikte een hoogtepunt op 24 februari 1868, toen het Huis van Afgevaardigden stemde om president Johnson af te zetten. In een poging onder leiding van congreslid Thaddeus Stevens werd een afzettingsresolutie aangenomen met 126-47, en enkele dagen later bracht het Huis van Afgevaardigden elf afzettingsartikelen tegen de president. 31 De meeste aanklachten hadden betrekking op de schendingen van de Tenure of Office Act door president Johnson, waarbij hij minister van Oorlog Edwin Stanton op ongepaste wijze uit zijn functie zette. 32 Het ging ook in op een incident uit 1867 waarbij Johnson militaire commandanten had verwijderd en vervangen door officieren die de blanke heerschappij in het zuiden steunden en later probeerde een "leger van de Atlantische Oceaan" te creëren dat zijn hoofdkwartier zou hebben in Washington, DC. intimidatietactiek tegen het Congres. Nadat hij in de zomer van 1867 stappen had ondernomen om Stanton te ontslaan, probeerde Johnson hem te vervangen door generaal Ulysses S. Grant. Grant keerde zich echter al snel tegen de president nadat hij zich realiseerde dat Johnson het leven van Amerikaanse soldaten in gevaar bracht met zijn capriolen, en zich aansloot bij de Radicale Republikeinen voorafgaand aan zijn presidentschap in 1868. 33 De afzetting betekende oorlog tussen de president en het Congres. Nadat het Huis afzettingsartikelen had ingediend, begon de Senaat haar proces op 4 maart 1868 en eindigde in mei. De senatoren stemden uiteindelijk over drie afzettingsartikelen. Het proces eindigde op dramatische wijze toen de senaat een stem tekort kwam van de tweederde die nodig was voor alle drie de artikelen om Johnson te veroordelen en uit zijn ambt te verwijderen. Hij diende de rest van zijn termijn uit zonder steun van de bevolking of het congres. 34

Dit schilderij van George Peter Alexander Healy toont vier belangrijke Union-figuren tegen het einde van de burgeroorlog. In de cabine van de stoomboot River Queen zitten (van links naar rechts) generaal-majoor William Tecumseh Sherman, luitenant-generaal Ulysses S. Grant, president Abraham Lincoln en vice-admiraal David D. Porter. De bijeenkomst vond plaats in maart 1865 aan de James River in City Point, Virginia, minder dan een week voor de val van Petersburg, Virginia.

Witte Huis Collectie/Witte Huis Historische Vereniging

Ulysses S. Grant won het presidentschap in 1868 met een overweldigende overwinning na campagne te hebben gevoerd met de slogan "Let Us Have Peace". Een van de belangrijkste prestaties van president Grant tijdens de wederopbouw was zijn poging om de Ku Klux Klan (KKK) te bestrijden. Deze organisatie werd in 1865 opgericht in Pulaski, Tennessee, onmiddellijk na de burgeroorlog. Geworteld in blanke suprematie en "Lost Cause"-ideologie, terroriseerde de KKK zwarte Amerikanen met bedreigingen en geweld, terwijl ze zwoeren de glorie van het Oude Zuiden te herstellen. 35 Veel blanke zuiderlingen sloten zich bij de Klan aan, geïnteresseerd in het behoud van de openbare orde voor blanken. Gedurende de rest van de negentiende eeuw, en tot op de dag van vandaag, is de Ku Klux Klan verantwoordelijk geweest voor talloze daden van racistisch geweld, waaronder de dood van duizenden kiezers, het lynchen van Afro-Amerikanen, het rechtstreeks aanvallen van zuidelijke Republikeinse leiders na de Burgeroorlog en succesvolle pogingen om de politieke macht van Afro-Amerikanen te verzwakken. 36 Klik hier voor meer informatie over het tot slaaf gemaakte huishouden van president Ulysses S. Grant.

Voorafgaand aan de verkiezingen van 1868 verhoogde de Klan haar activiteit en intimideerde Republikeinse kiezers met wijdverbreid geweld. In Arkansas vonden bijvoorbeeld 2000 moorden plaats in verband met de verkiezingen van 1868. Hoewel de Klan zijn standpunt duidelijk maakte, bewezen deze gewelddadige acties voor veel noorderlingen dat het Zuiden verdere straf en regulering nodig had. 37 Al snel groeide de steun voor het vijftiende amendement, dat ervoor zorgde: “De rechten van de burgers van de Verenigde Staten om te stemmen zullen niet worden ontzegd of ingekort door de Verenigde Staten of door een staat op grond van ras, huidskleur of eerdere staat van dienstbaarheid .” 38 Het vijftiende amendement werd op 3 februari 1870 geratificeerd. Dat jaar werden ook een aantal voormalige geconfedereerde staten, waaronder Virginia, Mississippi en Texas, weer toegelaten tot de Unie.

Ondertussen ondersteunde president Grant de lopende inspanningen van de wederopbouw met wisselend succes. Als reactie op het extreme geweld in het Zuiden steunde Grant het Congres bij het aannemen van verschillende wetgevingsteksten ter handhaving van de Dertiende, Veertiende en Vijftiende Wijzigingen van de Enforcement Act van 1870, de Enforcement Act van 1871 en de Ku Klux Klan Act. De wet van 1870 was bedoeld om de KKK en andere blanke supremacistische organisaties te beperken in het lastigvallen van Afro-Amerikanen en vaardigde straffen uit voor inmenging in het stemrecht van mannelijke burgers. Een volgend rapport onderzocht dit geweld en leidde tot de wet van 1871 die zware straffen oplegde voor criminelen. Het laatste stuk wetgeving, aangenomen in april 1871, verbood organisaties die de grondwettelijke rechten en veiligheid van burgers bedreigen, waaronder de KKK. Het gaf de president ook de mogelijkheid om de bevelschrift van habeas corpus op te schorten of het leger te gebruiken in regio's met terroristische activiteiten. 39

Het stemrecht van de burgers van de Verenigde Staten zal niet worden ontzegd of ingekort door de Verenigde Staten of door enige staat op grond van ras, huidskleur of eerdere staat van dienstbaarheid.

— Het vijftiende amendement

Enkele maanden later, in oktober 1871, gebruikte president Grant de bevoegdheden die hem werden verleend door de Ku Klux Klan-wet toen hij federale troepen naar South Carolina stuurde om de burgerrechtenwetgeving af te dwingen en Afro-Amerikanen te beschermen tegen aanhoudend geweld. Hoewel Grant resoluut optrad in het geval van South Carolina, was hij in strijd met het gebruik van het leger en slaagde hij er niet in troepen naar andere probleemgebieden in het zuiden te sturen. 40

Helaas waren de maatregelen die tijdens Grants presidentschap werden genomen om geweld en kiezersonderdrukking te voorkomen, niet succesvol buiten zijn regering om. 41 De verkiezing van 1876 was een van de meest omstreden verkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten en de uitkomst maakte in wezen een einde aan de wederopbouw als een federale onderneming. Toen het tijd was om de opvolger van Grant te kiezen, liepen de spanningen binnen de federale overheid op. Na verloop van tijd raakten noorderlingen gefrustreerd door Wederopbouw en Radicale Republikeinen, waarbij ze de zwarte kiezers de schuld gaven van problemen en hen als minderwaardig beschouwden, waardoor de racistische ideologie verder werd bestendigd. De financiële crisis van 1873 had de Verenigde Staten ook in een depressie gestort, waardoor het economisch herstel in het Zuiden verder werd belemmerd en beschuldigingen van corruptie tegen de regering van Grant het vertrouwen in de regering deden wankelen. 42

Voor de verkiezingen van 1876 stelden de Democraten gouverneur Samuel Tilden van New York voor om het op te nemen tegen de Republikeinse gouverneur Rutherford B. Hayes van Ohio. Hoewel Tilden de populaire stemming won, behaalde hij slechts 184 kiesmannen, slechts één stem te kort om het presidentschap veilig te stellen. Ondertussen werden de terugkeer uit Louisiana, Florida en South Carolina betwist en beide partijen claimden de overwinning. Het congres besliste uiteindelijk over de verkiezingen. Aangezien de Republikeinen de Senaat controleerden en de Democraten het Huis van Afgevaardigden, regelde een tweeledige kiescommissie bestaande uit vijf vertegenwoordigers, vijf senatoren en vijf rechters van het Hooggerechtshof de kwestie van de betwiste stemmen. De commissie stemde strikt langs partijlijnen en kende de kiesmannen van alle drie de betwiste staten toe aan Hayes. Hij werd president met één verkiezingsstem. 43

Terwijl de commissie beraadslaagde over de uitslag van de verkiezingen, ontmoetten zuidelijke Democraten in het geheim Republikeinen die met Hayes waren verbonden om over zijn verkiezing te onderhandelen. Uiteindelijk kwamen de Democraten overeen de verkiezing van Hayes niet te blokkeren als de Republikeinen ermee instemden alle federale troepen uit het Zuiden terug te trekken, waardoor de Democraten de macht in de regio konden consolideren en de controle konden herstellen. Binnen twee maanden na zijn aantreden had Hayes federale troepen verwijderd die de staatshuizen in South Carolina en Louisiana bewaakten, waardoor de wederopbouw effectief werd beëindigd. 44

Deze prent uit 1867 van Francis Ratellier toont een grootse allegorie van de verzoening. In deze afbeelding zit een afgeplatte koepel met een kaart van de Verenigde Staten bovenop een trommel met de Senaat, het Huis van Afgevaardigden, het Hooggerechtshof en het kabinet. De trommel wordt ondersteund door kolommen die de staten en de mensen vertegenwoordigen. Een adelaar met een vlag en schild zit bovenop de koepel. De structuur ondergaat een "reconstructie", aangezien de basis van de kolommen van voormalige geconfedereerde staten worden vervangen door nieuwe. Deze oude bases worden de 'Foundations of Slavery' genoemd. De nieuwe bases vertegenwoordigen gerechtigheid, vrijheid en onderwijs. Een aantal andere historische figuren zijn vertegenwoordigd in het schilderij, waaronder Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, Daniel Webster, John C. Calhoun en Jeanne d'Arc, Horace Greeley en Jefferson Davis.

Het einde van de federale controle in het Zuiden leidde uiteindelijk tot meer stemrecht en intimidatie van zwarte kiezers. Met het einde van de wederopbouw traditioneel gemarkeerd als 1877, het laatste jaar van Grant's presidentschap en overgang naar Rutherford B. Hayes, werden veel van het beleid dat was ingevoerd om voorheen tot slaaf gemaakte individuen te helpen en zwarte burgers het recht te geven snel opzij gezet, genegeerd of veranderd om zorgen voor blanke suprematie. Hoewel veel Afro-Amerikaanse mannen stemrecht kregen tijdens de wederopbouw, bleven Black Codes hun vrijheden beperken - hen van de peilingen houden, hen arresteren voor kleine overtredingen en een systeem van dwangarbeid opzetten dat 'convict leasing' wordt genoemd, waar zwarte mannen gearresteerd voor landloperij werden gedwongen om te werken als onbetaalde arbeiders. 45 Bovendien leidde de economische verwoesting in het Zuiden tot de opkomst van een nieuw systeem van arbeidsuitbuiting: deelpacht. Onder dit systeem huurden veel voorheen tot slaaf gemaakte zwarte gezinnen en arme blanke gezinnen land van blanke eigenaren om geldgewassen te verbouwen - maar de voorwaarden van de contracten werden bepaald door werkgevers, zodat degenen die het land bewerkten, weinig ontvingen voor hun inspanningen. Hoewel deelpacht varieerde afhankelijk van de locatie, gewassen en tijdsperiode, leek dit uitbuitende systeem op slavernij. Contracten hielden de arbeiders onder strikte controle. Als de contracten werden geschonden, gingen overtreders vaak naar de gevangenis, waardoor ze in een gevangenissysteem van onbetaalde arbeid terechtkwamen. 46

Tegen de jaren 1890 begonnen Jim Crow-wetten in het zuiden serieus te worden geïmplementeerd, waarbij openbare ruimtes, scholen en bedrijven werden gescheiden, waardoor de rechten en vrijheden van Afro-Amerikanen verder werden beperkt. De effecten van de wederopbouw zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar terwijl de natie blijft worstelen met zijn gecompliceerde verleden, in de hoop meer dan 400 jaar raciaal geweld en discriminatie te verzoenen en een gelijke en rechtvaardige samenleving te realiseren waarin "alle mensen gelijk zijn geschapen", zoals oorspronkelijk beloofd in de Onafhankelijkheidsverklaring.


Presidentiële proclamatie (8 december 1863)

“Dezelfde zorg voor staatsjurisdictie kenmerkte Lincolns benadering van wederopbouw, zelfs nadat hij toegaf dat het proces meer vereiste dan alleen het vervangen van loyale door ontrouwe staatsfunctionarissen. Als opperbevelhebber kon hij zorgen voor tijdelijk militair bestuur van het grondgebied van de Verbonden staat. Hij zou de dreiging om confiscatiewetten af ​​te dwingen combineren met de belofte van amnestie om zuiderlingen aan te moedigen hun nationale trouw te hervatten. Maar hij kon de staatsregeringen niet rechtstreeks organiseren, hij kon de opneming van de afschaffing in de staatsgrondwetten niet gelasten. Hij kon alleen zuiderlingen uitnodigen om de eed van trouw af te leggen en hun eigen regeringen te reorganiseren. Als die grondwetten niet in overeenstemming waren met de vrijheid, zou hij als opperbevelhebber de zuiderlingen in de greep van de militaire macht kunnen blijven houden. Maar hij schuwde de grondwettelijke macht rechtstreeks om de voorwaarden van staatsconstituties of wetten op te leggen, ondanks het gezag en zelfs de verplichting die de grondwet aan de nationale regering oplegde om republikeinse regeringsvormen aan de staten veilig te stellen. Nationalistische constitutionele theorie suggereert dat in de omstandigheden van de burgeroorlog de garantieclausule een brede nationale bevoegdheid impliceert om staatsinstellingen te herstructureren. Maar toen de Republikeinen zo'n macht voor het Congres claimden en de Wade-Davis Reconstruction Bill op grond daarvan goedkeurden, weigerde Lincoln te ondertekenen, waardoor de maatregel werd vernietigd met een 'zakveto'.

— Michael Les Benedict, "Abraham Lincoln en federalisme," Tijdschrift van de Abraham Lincoln Association 10, nr.1 (1988): 1-46.

"Om zijn plan te rechtvaardigen, citeerde Lincoln de bepaling van de grondwet die de chief executive machtigt 'uitstel van betaling en gratie te verlenen voor misdrijven tegen de Verenigde Staten'. kan hebben deelgenomen aan de bestaande opstand, in elke staat van partij daarvan, gratie en amnestie.” Lincolns vertrouwen op de vergevende macht was gespannen, want de opstellers van de Grondwet waren duidelijk bedoeld om van toepassing te zijn op individuele gevallen, niet op hele klassen van mensen. Door zijn greep op de teugels van Wederopbouw te verstevigen, voelde Lincoln zich gesterkt door militaire overwinningen in de zomer en herfst, evenals door de beslissing van het Hooggerechtshof in de prijszaken, uitgesproken in maart 1863, waarbij de wettigheid van zijn actie tijdens de openingsweken werd gehandhaafd. van de oorlog. Maar hij negeerde het Congres niet. Herhaaldelijk erkende hij dat alleen het Huis en de Senaat konden bepalen of er leden uit de Geconfedereerde Staten moesten worden geplaatst.”

— Michael Burlingame, Abraham Lincoln: Een leven (2 delen, oorspronkelijk gepubliceerd door Johns Hopkins University Press, 2008) Onbewerkt manuscript door Chapter, Lincoln Studies Center, Volume 2, Chapter 32 (PDF), 3530.


Tijdlijn

12 februari - Abraham Lincoln werd geboren in een blokhut in Sinking Spring Farm in Hardin County, Kentucky, nu La Rue County. Hij was het tweede kind van Thomas Lincoln en Nancy Hanks.

Broeder Thomas wordt geboren maar stierf tijdens de kindertijd.

Zijn vader verloor al zijn land door gebrek aan landmeten en onduidelijke eigendomstitels en moest verhuizen naar Spencer County en vervolgens naar Perry County, Indiana.

Abrahams moeder, Nancy, stierf aan melkziekte of tremetol. Oudere zus Sarah moest voor het huishouden zorgen, ze was 11 jaar oud.

Thomas Lincoln trouwde met Sarah Bush Johnston, een weduwe met drie kinderen. Abraham ontwikkelde een diepe band met haar stiefmoeder.

1820-1830

Bewerkte het land en hielp zijn vader. Abraham ging af en toe naar school, een paar maanden achter elkaar.

Zuster Sarah stierf tijdens de bevalling.

In dienst van Denton Offutt nam Abraham een ​​platbodem en vervoerde goederen naar New Orleans. Voor de eerste keer dat hij slavernij uit de eerste hand meemaakte, zag hij een slavenveiling.

De familie Lincoln verhuisde naar het westen naar Macon Country, Illinois.

Het gezin besloot te verhuizen naar Coles County, Illinois, maar Abraham volgde zijn gezin niet. In plaats daarvan verhuisde hij naar New Salem, waar hij werkte als winkelier. Gedurende deze tijd leerde hij wiskunde, las literatuur en nam deel aan de debatclub.

De winkel waar hij werkte ging failliet. Abraham werkte samen met William Berry en opende een nieuwe winkel in New Salem.

De Black Hawk-oorlog brak uit en Lincoln bood aan om te dienen.

Abraham was een zeer populaire jongeman, iedereen werd dol op hem, zijn gevoel voor humor, verhalen vertellen en anekdotes waren beroemd en al snel werd de hele stad zijn meest enthousiaste bewonderaars. Mensen stonden erop dat hij zich kandidaat stelde voor de Algemene Vergadering van Illinois. Hij eindigde als 5e van de 13 kandidaten. Hij had de steun van New Salem met 277 van de 300 uitgebrachte stemmen.

De winkel was niet winstgevend en moest sluiten. Hij bleef achter met zware schulden.

Abraham Lincoln werd benoemd tot postmeester in New Salem en plaatsvervangend County Surveyor.

Begon zichzelf de wet te leren.

Voor de tweede keer stelde hij zich kandidaat voor de staatswetgevende macht van Illinois en deze keer won hij de verkiezingen als Whig.

Voormalig winkelpartner, William Berry, stierf en liet hem achter met een schuld van $ 1000.

Ann Rutledge, een vrouw die Lincoln het hof maakte, stierf, hem verwoestend achterlatend.

Abraham werd toegelaten tot de balie. Het Hooggerechtshof van Illinois gaf hem toestemming om als advocaat te werken.

1 augustus - Lincoln werd herkozen in de Algemene Vergadering van Illinois.

Lincoln verhuisde naar Springfield, Illinois, waar hij als junior partner begon als advocaat bij John T. Stuart. Ze openden een kantoor op nummer 4 Hoffman's Row.

6 augustus - Abraham werd voor de derde opeenvolgende termijn herkozen in de Algemene Vergadering van Illinois.

Lincoln begon te reizen op het 8 e gerechtelijke circuit dat negen provincies in Midden- en Oost-Illinois omvatte.

Abraham ontmoette Mary Todd tijdens een dansfeest in het huis van haar zus Elizabeth Edwards.

Abraham werd herkozen voor een vierde termijn in de Algemene Vergadering van Illinois.

Hij verloofde zich met Mary Todd.

Abraham verbrak in een periode van onzekerheid de verloving met Mary Todd.

1 maart - Stephen Logan bood Lincoln aan om een ​​partnerschap aan te gaan, "Logan and Lincoln".

Lincoln besloot geen andere termijn aan de wetgever te vragen.

September - Abraham accepteerde een uitdaging voor een duel door Democraat James Shield over satirische brieven gepubliceerd in kranten. Het duel ging niet door. Een toelichting op de brieven werd gepubliceerd.

4 november '8211 Abraham en Mary trouwden en verhuisden naar een huurkamer in de Globe Tavern op Adams Street.

Het echtpaar kreeg hun eerste kind, Robert Todd Lincoln, en verhuisde naar een huurhuis in South Street.

Abraham en Mary kochten hun eerste huis in Eight and Jackson Street. Het huis behoorde toe aan de bisschoppelijke predikant die met hen trouwde, Charles Dresser.

Logan en Lincoln ontbonden hun partnerschap omdat Logan wilde dat zijn zoon in het bedrijf zou komen.

Lincoln begon een samenwerking met William Herndon, "Lincoln and Herndon", deze keer was Lincoln de senior partner.

10 maart - Edward Baker Lincoln, de tweede zoon van Abraham en Mary, wordt geboren.

1 mei - Lincoln werd genomineerd als de Illinois Whig-kandidaat voor het congres.

3 augustus - Lincoln werd verkozen in het Huis van Afgevaardigden.

Abraham en zijn gezin verhuisden naar Washington DC en vestigden zich in het pension van Ann G. Sprigg. Ontevreden met de afspraken gingen Mary en de jongens naar Lexington, naar het huis van haar vader.

Februari - De Wilmot Proviso werd opnieuw ingevoerd, het passeerde het Huis maar slaagde er niet in de senaat te passeren. Lincoln stemde voor zijn passage.

Lincoln voerde campagne voor generaal Zachary Taylor als president.

Lincoln beschuldigde president James Polk van het ongrondwettelijk binnenvallen van Mexico.

November – Zachary Taylor won de verkiezingen en werd de 12e president van de Verenigde Staten.

Het einde van de benoeming van Lincoln in het congres. Hij weigerde aanbod van gouverneurschap van het grondgebied van Oregon.

1 februari - Eddie, de tweede geborene, stierf aan tuberculose toen hij drie jaar oud was.

21 december - William Wallace Lincoln, het derde kind van Abraham en Mary, wordt geboren.

September - Het compromis van 1850 gaf het land een pauze in de controverse over de uitbreiding van de slavernij.

"Lincoln and Herndon" vertegenwoordigde Alton & Sangamon Railroad in een rechtszaak. Abraham Lincoln werd een van de meest prominente beoefenaars van het spoorwegrecht in de staat Illinois.

17 januari - Zijn vader, Thomas Lincoln, stierf.

4 april - Thomas Lincoln III werd geboren. Zijn vader noemde hem Tad omdat hij als een baby wiebelde als een kikkervisje.

30 mei - De Kansas-Nebraska Act werd aangenomen door het congres.

De Republikeinse Partij werd georganiseerd in de noordelijke staten en trok Whigs, antislavernij-aanhangers, buitenlandse burgers, Know Nothings en vooral Kansas-Nebraska-tegenstanders aan.

Lincoln hielp bij het organiseren van een anti-Kansas-Nebraska-coalitie.

Lincoln hielp bij het organiseren van de Republikeinse Partij in Illinois en voerde campagne voor de Republikeinse presidentskandidaat John Frémont.

5 maart - Het Hooggerechtshof besliste in de zaak Dred Scott. Het verklaarde dat slaven of hun nakomelingen geen Amerikaans staatsburger konden zijn en geen recht hadden om voor een federale rechtbank te dagen.

26 juni - Lincoln sprak een menigte toe die sprak tegen de beslissing van Dred Scott.

16 juni - De Republikeinse Conventie stemde voor Lincoln als een Republikeinse kandidaat voor de senaat tegen de Democraat Stephen Douglas. Bij het aanvaarden van de nominatie hield Lincoln zijn gedenkwaardige 'House Divided'-speech.

De wetgever van Illinois koos Stephen Douglas als senator voor Illinois. Douglas kreeg 54 stemmen, terwijl Lincoln 46.

Lincoln schreef zijn eerste autobiografie voor Jesse Fell, die het publiceerde in de Chester County Times in Pennsylvania. De autobiografie werd meerdere malen herdrukt door Republikeinse kranten in het hele land.

Follet, Foster and Co. uit Columbus, Ohio publiceerden “Politieke debatten tussen eerwaarde Abraham Lincoln en eerwaarde Stephen Douglas, in de gevierde campagne van 1858 Illinois.

Februari - Lincoln werd uitgenodigd door de Young Men's Central Republican Union om een ​​lezing te geven in Cooper Union, Manhattan.

Matthew Brady nam Lincolns eerste fotografische portret.

18 mei - Lincoln werd verkozen tot Republikeinse presidentskandidaat op de Republikeinse Conventie in Chicago. De kandidaten waren William Seward, Salmon Chase, Edward Bates en Simon Cameron.

Juni - Lincoln schreef een tweede langere autobiografie voor John L. Scripps van de Chicago Press and Tribune.

6 november - Abraham Lincoln wordt verkozen tot de 16e president van de Verenigde Staten.

20 december - South Carolina werd de eerste staat die zich afscheidde van de Unie.

Januari - Mississippi, Florida, Alabama, Georgia en Louisiana volgden South Carolina bij het afscheiden van de Unie.

Een poging om Fort Sumter te versterken mislukte toen het schip Star of the West werd afgevuurd door Zuidelijke troepen. South Carolina nam alle federale eigendommen in Charleston in beslag, behalve Fort Sumter.

1 februari - Texas scheidde zich af van de Unie.

11 februari - verkozen president Abraham Lincoln en zijn familie vertrokken Springfield voor een 12-daagse reis naar de hoofdstad van de natie.

14 februari - Jefferson Davis werd verkozen tot voorlopige president van de Confederatie en Alexander H. Stephens, vice-president.

De VS gaven alle militaire posten in Texas in.

4 maart – Inhuldiging van de 16e president van de VS. Abraham Lincoln hield zijn eerste inaugurele rede.

12 april - Fort Sumter werd aangevallen door Zuidelijke troepen en majoor Anderson werd gedwongen zich over te geven. De Amerikaanse Burgeroorlog was begonnen.

15 april - De president vaardigde een proclamatie uit waarin de militie werd opgeroepen en het congres werd bijeengeroepen. Hij riep op tot de rekrutering van 75.000 mannen.

17 april - Virginia scheidde zich af van de Unie.

27 april - President Lincoln schorste het voorrecht van habeas corpus, de noodsituatie van oorlog vereiste dat de president optrad voordat hij toestemming kreeg.

6 mei - Arkansas scheidde zich af van de Unie.

20 mei - North Carolina volgde Arkansas.

3 juni - Stephen Douglas, lange tijd Democratische rivaal, stierf.

21 juli - Union Army werd verslagen bij Bull Run in Noord-Virginia.

27 juli - Generaal McClellan werd geselecteerd als bevelhebber van het leger van de Potomac.

16 april - Lincoln ondertekende een wet die de slavernij in Washington DC afschaft.

22 september - President Lincoln vaardigde een voorlopige emancipatieproclamatie uit die aan het congres werd voorgesteld.

1 januari - De laatste emancipatieproclamatie werd uitgegeven om slaven te bevrijden in gebieden die in handen waren van Zuidelijken.

25 februari - Lincoln ondertekende een wetsvoorstel om het nationale banksysteem te creëren.

3 maart - Lincoln ondertekende de dienstplichtwet. Het riep op tot mannen tussen de 20 en 45 jaar voor dienst in de oorlog in plaats van quota toe te kennen aan elke staat.

3 juli - Overwinning van de Unie in de Slag bij Gettysburg, een keerpunt in de Amerikaanse Burgeroorlog.

10 augustus - Lincoln en Frederick Douglass kwamen bijeen om te praten over gelijkheid in troepen van de Unie.

3 oktober - Lincoln vaardigde de proclamatie van Thanksgiving uit op de derde donderdag van november.

9 november - Lincoln hield zijn Gettysburg Address tijdens de inwijding van een begraafplaats op het slagveld van Gettysburg.

1 februari - President Lincoln ondertekende het 13e amendement.

8 april - De Senaat keurde het 13e amendement goed. De Kamer keurde het op 1 januari 1865 goed en het werd op 6 december 1865 aangenomen.

Maart - Ulysses Grant werd aangesteld als opperbevelhebber van het Leger van de Unie.

8 juni - Abraham Lincoln werd genomineerd voor een tweede termijn door een coalitie van Republikeinen en Oorlogsdemocraten.

8 november - Lincoln werd herkozen voor een tweede termijn. Hij versloeg de Democratische kandidaat George B. McClellan met 55% van de stemmen en 212 van de 233 kiesmannen.

4 maart - Inhuldigingsceremonies vonden plaats en de president hield zijn tweede inaugurele rede. Het was de kortste inaugurele rede met 703 woorden.

20 maart - John Wilkes Booth slaagde er niet in de president te ontvoeren toen hij van plan veranderde en niet kwam opdagen.

9 april '8211 Confederale generaal Robert Lee gaf zich over bij Appomattox en markeerde toen het einde van de burgeroorlog.

11 april - President Lincoln houdt zijn laatste openbare toespraak buiten het Witte Huis. Voor het eerst maakte hij zijn plannen voor het Afro-Amerikaanse kiesrecht bekend.

14 april - President Lincoln werd vermoord door John Wilkes Booth tijdens het bijwonen van het toneelstuk "Our American Cousin" in het Ford Theater. Hij werd in de achterkant van het hoofd geschoten.

15 april - President Abraham Lincoln stierf om 07:20 uur. Hij was 56 jaar oud.

28 april - John Wilkes Booth wordt gevonden en vermoord in Virginia.

4 mei - President Lincoln werd begraven op Oak Ridge Cemetery in Springfield, Illinois.


LEERDOELEN

Aan het einde van dit gedeelte bent u in staat om:

  • Beschrijf het plan van Lincoln om de Unie aan het einde van de burgeroorlog te herstellen
  • Bespreek de grondbeginselen van radicaal republikeinisme
  • Analyseer het succes of falen van het Dertiende Amendement

Het einde van de burgeroorlog betekende het begin van het tijdperk van de wederopbouw, toen voormalige rebellenlanden van het zuiden weer werden geïntegreerd in de Unie. President Lincoln handelde snel om het ultieme doel van de oorlog te bereiken: hereniging van het land. Hij stelde een genereus en niet-bestraffend plan voor om de voormalige Geconfedereerde staten snel aan de Verenigde Staten terug te geven, maar sommige Republikeinen in het Congres protesteerden, omdat ze het plan van de president te mild vonden voor de rebellenstaten die het land hadden verscheurd. De grootste tekortkoming van het plan van Lincoln, volgens deze opvatting, was dat het verraders leek te vergeven in plaats van burgerrechten te garanderen aan voormalige slaven. President Lincoln hield toezicht op de goedkeuring van het dertiende amendement dat de slavernij afschafte, maar hij leefde niet om de ratificatie ervan te zien.

DE PRESIDENT&rsquoS PLAN

Vanaf het begin van de opstand in 1861 was het belangrijkste doel van Lincoln geweest om de zuidelijke staten snel weer in de plooi te krijgen om de Unie te herstellen. Begin december 1863 begon de president met het proces van hereniging door een driedelig voorstel te onthullen, bekend als het tien procentplan, dat schetste hoe de staten zouden terugkeren. Het tien procentplan gaf een algemeen pardon aan alle zuiderlingen, behalve de hooggeplaatste zuidelijke regerings- en militaire leiders. en verklaarde dat zodra die kiezers die eden hadden afgelegd, de herstelde Geconfedereerde staten nieuwe staatsgrondwetten zouden opstellen.

Lincoln hoopte dat de clementie van het plan & mdash 90 procent van de 1860 kiezers niet trouw hoefde te zweren aan de Unie of aan emancipatie & mdash zou leiden tot een snelle en langverwachte oplossing en emancipatie overal acceptabeler zou maken. Deze benadering sprak sommigen in de gematigde vleugel van de Republikeinse Partij aan, die de natie op een snelle koers naar verzoening wilde zetten. Het voorstel trok echter onmiddellijk het vuur van een grotere factie van Republikeinen in het Congres die niet gematigd met het Zuiden wilden omgaan. Deze leden van het Congres, bekend als Radicale Republikeinen, wilden het Zuiden herscheppen en de rebellen straffen. Radicale Republikeinen drongen aan op harde voorwaarden voor de verslagen Confederatie en bescherming voor voormalige slaven, die veel verder gingen dan wat de president voorstelde.

In februari 1864 antwoordden twee van de Radicale Republikeinen, senator Benjamin Wade uit Ohio en Henry Winter Davis, vertegenwoordiger van Maryland, Lincoln met een eigen voorstel. Naast andere bepalingen riep de Wade-Davis Bill een meerderheid van de kiezers en regeringsfunctionarissen in de Zuidelijke staten op om een ​​eed af te leggen, de Ironclad Eed genaamd, waarin ze zwoeren dat ze nooit de Confederatie hadden gesteund of oorlog hadden gevoerd tegen de Verenigde Staten. Degenen die de eed niet konden of wilden afleggen, zouden niet kunnen deelnemen aan het toekomstige politieke leven van het Zuiden. Het congres stemde in met de Wade-Davis Bill, en het ging naar Lincoln voor zijn ondertekening. De president weigerde te tekenen en gebruikte het zakveto (dat wil zeggen, geen actie ondernemen) om het wetsvoorstel te vernietigen. Lincoln begreep dat geen enkele zuidelijke staat zou hebben voldaan aan de criteria van de Wade-Davis Bill, en de goedkeuring ervan zou eenvoudig de wederopbouw van het zuiden hebben vertraagd.

HET DERTIENDE AMENDEMENT

Ondanks de emancipatieproclamatie van 1863 bleef de juridische status van slaven en de instelling van slavernij onopgelost. Om de resterende onzekerheden het hoofd te bieden, maakte de Republikeinse Partij de afschaffing van de slavernij tot een topprioriteit door de kwestie op te nemen in haar partijplatform uit 1864. Het platform luidde: "Dat, aangezien slavernij de oorzaak was, en nu de kracht vormt van deze rebellie, en zoals het moet zijn, altijd en overal, vijandig aan de principes van de Republikeinse regering, gerechtigheid en de nationale veiligheid eisen haar volledige en volledige uitroeiing van de bodem van de Republiek en dat wij, hoewel wij de wetten en proclamaties handhaven en handhaven waarmee de regering, in haar eigen verdediging, een doodsteek heeft toegebracht aan dit gigantische kwaad, bovendien voorstander zijn van een dergelijke wijziging van de Grondwet , die door het volk moet worden gemaakt in overeenstemming met de bepalingen ervan, die het bestaan ​​van slavernij zal beëindigen en voor altijd verbieden binnen de grenzen van de jurisdictie van de Verenigde Staten.&rdquo Het platform liet geen twijfel bestaan ​​over het voornemen om de slavernij af te schaffen.

De president maakte, samen met de radicale republikeinen, deze campagnebelofte waar in 1864 en 1865. Een voorgestelde grondwetswijziging werd in april 1864 door de Senaat aangenomen en het Huis van Afgevaardigden stemde in in januari 1865. Het amendement vond vervolgens zijn weg naar de staten , waar het snel de nodige steun kreeg, ook in het Zuiden. In december 1865 werd het Dertiende Amendement officieel bekrachtigd en toegevoegd aan de Grondwet. De eerste wijziging die sinds 1804 aan de grondwet werd toegevoegd, maakte een einde aan een eeuwenoude praktijk door de slavernij definitief af te schaffen.

President Lincoln heeft nooit de definitieve ratificatie van het dertiende amendement gezien. Op 14 april 1865 schoot de Zuidelijke aanhanger en bekende acteur John Wilkes Booth Lincoln neer terwijl hij een toneelstuk bijwoonde. Onze Amerikaanse neef, in het Ford's Theatre in Washington. De president stierf de volgende dag. Booth had de Confederatie en de blanke suprematie standvastig verdedigd en zijn daad maakte deel uit van een grotere samenzwering om de hoofden van de regering van de Unie te elimineren en de Zuidelijke strijd gaande te houden. Een van Booth's medewerkers stak en verwondde minister van Buitenlandse Zaken William Seward in de nacht van de moord. Een andere medewerker zag op het laatste moment af van de geplande moord op vice-president Andrew Johnson. Hoewel Booth aanvankelijk aan gevangenneming ontsnapte, schoten en doodden de troepen van de Unie hem op 26 april 1865 in een schuur in Maryland. Acht andere samenzweerders werden door een militair tribunaal veroordeeld voor deelname aan de samenzwering, en vier werden opgehangen. De dood van Lincoln leverde hem onmiddellijk het martelaarschap op en hysterie verspreidde zich door het hele noorden. Voor veel noorderlingen suggereerde de moord een nog grotere samenzwering dan wat werd onthuld, uitgedacht door de onberouwvolle leiders van de verslagen Confederatie. Militante Republikeinen zouden deze angst in de daaropvolgende maanden meedogenloos gebruiken en uitbuiten.

ANDREW JOHNSON EN DE STRIJD OM WEDEROPBOUW

Door de moord op Lincoln werd vice-president Andrew Johnson, een democraat, tot president verheven. Johnson was van zeer bescheiden afkomst. Johnson, geboren in extreme armoede in North Carolina en nooit naar school geweest, was het beeld van een selfmade man. Zijn vrouw had hem leren lezen en hij had als kleermaker gewerkt, een vak waar hij als kind in de leer was geweest. In Tennessee, waar hij als jonge man was verhuisd, klom hij geleidelijk op de politieke ladder op en verwierf hij de reputatie een bekwame stompspreker te zijn en een fervent verdediger van arme zuiderlingen. Hij werd in de jaren 1840 gekozen om in het Huis van Afgevaardigden te dienen, werd het volgende decennium gouverneur van Tennessee en werd vervolgens een paar jaar voordat het land in oorlog raakte verkozen tot senator van de VS. Toen Tennessee zich afscheidde, bleef Johnson loyaal aan de Unie en bleef in de Senaat. Terwijl troepen van de Unie marcheerden naar zijn thuisstaat North Carolina, benoemde Lincoln hem tot gouverneur van de toen bezette staat Tennessee, waar hij diende totdat hij door de Republikeinen werd genomineerd om zich kandidaat te stellen voor vice-president op een Lincoln-ticket. De benoeming van Johnson, een Democraat en een slavenhoudende zuiderling, was een pragmatische beslissing van bezorgde Republikeinen. Het was voor hen belangrijk om te laten zien dat de partij alle loyale mannen steunde, ongeacht hun afkomst of politieke overtuiging. Johnson leek een ideale keuze, omdat zijn benoeming de steun zou opleveren van zowel pro-zuidelijke elementen als de oorlogsdemocraten die de verzoenende houding van de Copperheads, de noordelijke democraten die tegen de burgeroorlog waren, verwierpen.

Onverwacht tot president verheven in 1865, kreeg deze voorheen verarmde kleermakersleerling en onwankelbare tegenstander van de rijke zuidelijke plantersklasse nu de taak om het herstel van een verwoest Zuid te beheren. De positie van Lincoln als president was geweest dat de afscheiding van de zuidelijke staten nooit legaal was, dat wil zeggen dat ze er niet in waren geslaagd de Unie te verlaten, daarom hadden ze nog steeds bepaalde rechten op zelfbestuur als staten. In overeenstemming met het plan van Lincoln wilde Johnson het Zuiden snel weer opnemen in de Unie op milde voorwaarden en de wonden van de natie genezen. Deze positie maakte velen in zijn eigen partij boos. Het noordelijke Radicale Republikeinse plan voor Wederopbouw wilde de zuidelijke samenleving omverwerpen en was specifiek gericht op het beëindigen van het plantagesysteem. President Johnson stelde Radicale Republikeinen al snel teleur toen hij hun idee verwierp dat de federale overheid stemrecht zou kunnen geven aan bevrijde slaven. De aanvankelijke meningsverschillen tussen de president en de radicale republikeinen over de beste manier om met het verslagen Zuiden om te gaan, vormden de basis voor verder conflict.

In feite zorgde de Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw van president Johnson in mei 1865 voor ingrijpende "amnestie en gratie" voor opstandige zuiderlingen. Het gaf hun hun eigendom terug, met de opmerkelijke uitzondering van hun voormalige slaven, en het vroeg alleen dat ze hun steun voor de grondwet van de Verenigde Staten bevestigen. De zuiderlingen die van deze amnestie waren uitgezonderd, waren onder meer de zuidelijke politieke leiders, hoge militaire officieren en personen met een belastbaar vermogen van meer dan $ 20.000. De opname van deze laatste categorie was specifiek bedoeld om de zuidelijke plantersklasse duidelijk te maken dat zij een unieke verantwoordelijkheid hadden voor het uitbreken van vijandelijkheden. Maar het bevredigde ook de wens van Johnson om wraak te nemen op een klasse mensen waarvoor hij een groot deel van zijn leven politiek had gevochten. Om deze klasse van rijke zuiderlingen hun rechten te laten herwinnen, zouden ze hun trots moeten inslikken en Johnson zelf om persoonlijke gratie vragen.

Voor de zuidelijke staten waren de vereisten voor overname tot de Unie ook vrij eenvoudig. Staten moesten individuele staatsconventies houden waarin ze de verordeningen van afscheiding zouden intrekken en het Dertiende Amendement zouden ratificeren. Tegen het einde van 1865 waren een aantal voormalige Zuidelijke leiders in de hoofdstad van de Unie op zoek naar hun zetels in het Congres. Onder hen was Alexander Stephens, de vice-president van de Confederatie, die na de oorlog enkele maanden in een gevangenis in Boston had doorgebracht. Ondanks de protesten van de Republikeinen in het Congres, kondigde Johnson begin 1866 aan dat alle voormalige Zuidelijke staten aan de noodzakelijke vereisten hadden voldaan. Volgens hem hoefde er niets meer te gebeuren, de Unie was hersteld.

Het is begrijpelijk dat de Radicale Republikeinen in het Congres het niet eens waren met het standpunt van Johnson. Zij, en hun noordelijke kiezers, hadden een grote hekel aan zijn soepele behandeling van de voormalige Zuidelijke staten, en vooral de terugkeer van voormalige Zuidelijke leiders zoals Alexander Stephens naar het Congres. Ze weigerden de zuidelijke deelstaatregeringen die hij toestond te erkennen. Als gevolg hiervan zouden ze senatoren en vertegenwoordigers van de voormalige zuidelijke staten niet toestaan ​​hun plaats in het congres in te nemen.

In plaats daarvan richtten de Radicale Republikeinen een gezamenlijk comité van vertegenwoordigers en senatoren op om toezicht te houden op de wederopbouw. Bij de congresverkiezingen van 1866 kregen ze de controle over het Huis en in de daaropvolgende jaren drongen ze aan op de ontmanteling van de oude zuidelijke orde en de volledige wederopbouw van het zuiden. Deze inspanning bracht hen op gespannen voet met president Johnson, die niet bereid bleef om compromissen te sluiten met het Congres, wat de weg vrijmaakte voor een reeks botsingen.


1860, 6 november

Abraham Lincoln gekozen tot president van de Verenigde Staten.

1860, 20 december

South Carolina werd de eerste van elf zuidelijke staten die zich afscheidden van de Verenigde Staten. Uiteindelijk zouden Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Tennessee, Texas en Virginia volgen.

1861, febr.

Geconfedereerde Staten van Amerika, georganiseerd in Montgomery, Ala., en verkozen tot president van Jefferson Davis. De Zuidelijke hoofdstad verhuisde naar Richmond, Virginia, niet lang nadat Virginia zich in april 1861 afscheidde.

1861, 2 maart

Het Congres heeft een gezamenlijke resolutie aangenomen waarin een dertiende wijziging van de Grondwet van de Verenigde Staten wordt voorgesteld, waarin staat dat "er geen wijziging van de Grondwet zal worden aangebracht die het Congres de bevoegdheid geeft of geeft om binnen een staat de binnenlandse instellingen daarvan af te schaffen of zich ermee te bemoeien, inclusief die van personen die door de wetten van die staat tot arbeid of dienst worden gehouden', wat in wezen de grondwettelijke bescherming van de slavernij garandeert in die staten die slavensystemen willen behouden. Het amendement is naar de staten gestuurd, maar niet geratificeerd.

1861, 4 maart

1861, 15 april

President Lincoln deed een oproep voor troepen nadat de Zuidelijken in Charleston, South Carolina, hadden geschoten op het door de Unie bezette Fort Sumter, waarmee de burgeroorlog begon.

1861, mei

Generaal Benjamin F. Butler verklaarde ontsnapte slaven die hun toevlucht zochten in Fortress Monroe in Virginia als "oorlogssmokkel" wiens arbeid door de Unie kon worden gebruikt. Tijdens de burgeroorlog werd 'smokkelwaar' een term die werd toegepast op voortvluchtige slaven.

1861, 21 juli

Eerste slag bij Bull Run in Manassas, Virginia

1861, 6 augustus

Het congres nam de First Confiscation Act aan die de claims van slaveneigenaren op ontsnapte slaven die waren gebruikt namens de Confederatie, ongeldig maakte. Lincoln ondertekende de wet.

1861, sept.

Generaal John C. Frémont, die het bevel voerde over het departement van het Westen, vaardigde een bevel uit om de slaven van ontrouwe burgers in Missouri te emanciperen. Frémont weigerde Lincolns verzoek om de order met betrekking tot slavernij te wijzigen, en in september eiste president Lincoln van Frémont dat hij dit zou doen.

1861, nov.

Port Royal Sound in de Sea Islands van South Carolina, veroverd door de Amerikaanse kapitein Samuel F. Du Pont. Slavenbezitters in het gebied vluchtten naar het vasteland en lieten duizenden slaven achter. Het gebied rond Beaufort werd het toneel van het "Port Royal Experiment" waarin voormalige slaven en militaire autoriteiten, abolitionisten en leraren uit het Noorden de emancipatie en de overgang naar vrijheid voor het eerst testten.

1861, dec.

Minister van Oorlog Simon Cameron pleitte voor emancipatie en de militaire tewerkstelling van voortvluchtige slaven in een ontwerp van zijn jaarverslag dat openbaar werd gemaakt zonder de goedkeuring van Lincoln. In het eindrapport dat aan het Congres werd voorgelegd, werden deze aanbevelingen weggelaten. In plaats daarvan stelde Lincoln's jaarlijkse boodschap gecompenseerde emancipatie- en kolonisatiemaatregelen voor.

1862, 6 maart

Lincoln diende bij het Congres een gezamenlijke resolutie in waarin een federaal plan voor de emancipatie van compensatie wordt voorgesteld. Beide huizen van het Congres keurden de resolutie in april goed, maar de staatswetgevers in de getroffen staten reageerden niet.

1862, 13 maart

Het congres keurde een oorlogsartikel goed dat het leger verbiedt ontsnapte slaven terug te geven aan hun meesters die Lincoln ondertekende.

1862, 16 april

Het congres schafte de slavernij in het District of Columbia af met een gecompenseerd emancipatieprogramma dat Lincoln als wet ondertekende.

1862, mei

Generaal David Hunter verklaarde vrije slaven in South Carolina, Georgia en Florida. President Lincoln trok de proclamatie van Hunter snel in.

1862, juni

Het congres verbood slavernij in federale gebieden die Lincoln ondertekende.

1862, 12 juli

Lincoln had een ontmoeting met congresleden uit de grensstaten om hen aan te moedigen om geleidelijke, gecompenseerde emancipatiemaatregelen in hun eigen staten te nemen, maar twee dagen later verwierpen ze zijn beroep.

1862, 13 juli

Lincoln besprak een mogelijke emancipatieproclamatie met de secretarissen William H. Seward en Gideon Welles.

1862, 17 juli

Het congres keurde de Tweede Confiscatiewet goed, die bepalingen bevatte die de slaven van ontrouwe eigenaren bevrijdden, de president machtigde om Afro-Amerikanen in dienst te nemen bij de onderdrukking van de opstand, en riep op tot het onderzoeken van vrijwillige kolonisatie-inspanningen.

Het congres nam de Militiewet aan, die de tewerkstelling van Afro-Amerikanen in het leger, vrijheid voor degenen die tot slaaf waren gemaakt en vrijheid voor hun families toestond als ze eigendom waren van degenen die niet loyaal waren aan de Unie. Lincoln ondertekende de wet.

1862, 22 juli

Lincoln presenteerde een ontwerp van voorlopige emancipatieproclamatie aan zijn kabinet. Secretaris Seward stelde voor te wachten op een militaire overwinning van de Unie alvorens een proclamatie uit te vaardigen.

1862, aug.

Generaal Benjamin F. Butler nam in Louisiana verschillende Afro-Amerikaanse "Native Guard" -eenheden op die in Louisiana waren georganiseerd.

1862, 20 aug

Lincoln reageerde op New York Tribune editor Horace Greeley's "Prayer of Twenty Millions" redactioneel ter ondersteuning van emancipatie.

1862, 25 augustus

War Department geautoriseerde rekrutering van Afro-Amerikaanse soldaten in de South Carolina Sea Islands

1862, 17 september

Slag bij Antietam beschouwd als een overwinning van de Unie

1862, 22 september

President Lincoln vaardigde de voorlopige emancipatieproclamatie uit, waarin hij verklaarde dat met ingang van 1 januari 1863 "alle personen die als slaven worden vastgehouden binnen een staat, of een aangewezen deel van een staat, het volk waarvan dan in opstand zal komen tegen de Verenigde Staten, vanaf dat moment zal worden , en voor altijd vrij."

1862, okt.

Het Verbonden Congres keurde de "twintignegerwet" goed, die één man per plantage met twintig of meer slaven vrijstelde van militaire dienst.

1862, dec.

De Zuidelijke president Jefferson Davis verkondigde dat gevangengenomen Afro-Amerikaanse soldaten en hun blanke officieren niet als krijgsgevangenen zouden worden behandeld.

1863, 1 januari

Lincoln ondertekende de Final Emancipation Proclamation, die alle slaven bevrijdde die niet in bepaalde door de Unie gecontroleerde gebieden van de Confederatie woonden, en de toelating van Afro-Amerikanen tot het leger toestond.

1863, april-mei

Chancellorsville-campagne in Virginia

1863, mei

Bureau van gekleurde troepen opgericht

1863, mei-juni

Zwarte troepen namen deel aan de Battles of Port Hudson en Milliken's Bend in Louisiana

1863, juli

Overwinningen van de Unie in Gettysburg, Pennsylvania en Vicksburg, Mississippi

Doelwitten van oproerkraaiers in New York City zijn onder meer Afro-Amerikanen

Aanval op Fort Wagner bij Charleston, SC onder leiding van zwarte troepen

1863, 10 augustus

Lincoln ontmoette Frederick Douglass om de rekrutering van zwarte troepen te bespreken

1863, 26 augustus

Lincoln schreef een openbare brief voor James C. Conkling waarin hij zijn emancipatiebeleid verdedigde. De brief werd voorgelezen tijdens een massale vakbondsbijeenkomst in Springfield, Illinois.

1863, 19 nov

Lincoln hield zijn toespraak in Gettysburg bij de inwijding van de nationale begraafplaats in Gettysburg, Pennsylvania

1863, 8 december

Lincoln vaardigde zijn Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw uit, waarin milde voorwaarden werden vastgelegd voor de terugkeer naar de Unie van voormalige Zuidelijken, maar die hen verplichtte "zich te houden aan en trouw te steunen aan alle proclamaties van de president die tijdens de bestaande opstand met betrekking tot slaven werden gedaan."

1864, 4 april

Lincoln legde de voortgang van zijn beslissingen met betrekking tot emancipatie uit in een brief aan Albert Hodges.

1864, 8 april

De Senaat van de Verenigde Staten heeft een gezamenlijke resolutie aangenomen waarin een grondwetswijziging wordt voorgesteld om de slavernij af te schaffen

1864, 12 april

Slachting van Afro-Amerikaanse soldaten gevangen genomen door Zuidelijke troepen onder leiding van generaal Nathan Bedford Forrest in Fort Pillow, Tennessee

1864, mei-juni

Overlandcampagne in Virginia

1864, juni

Petersburg-campagne begon in Virginia

1864, 1 september

1864, 8 november

Lincoln herkozen president

1865, 16 januari

Generaal William T. Sherman vaardigde Special Field Order 15 uit, waarbij geconfisqueerd land aan de kust van South Carolina, Georgia en Florida werd gereserveerd voor bewoning door voormalige slaven die tijdens de oorlog waren bevrijd.

1865, 31 januari

Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten nam de gezamenlijke resolutie aan waarin een dertiende grondwetswijziging werd voorgesteld om de slavernij af te schaffen, die de Senaat in april 1864 had aangenomen. Het voorgestelde amendement werd ter ratificatie naar de staten gestuurd.

1865, mrt.

Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands ("Freedmen's Bureau") opgericht binnen het Ministerie van Oorlog in maart

Het Verbonden Congres keurde de rekrutering van slaven als soldaten goed met toestemming van de eigenaars

1865, 9 april

Verbonden generaal Robert E. Lee gaf zich over aan generaal Ulysses S. Grant in Appomattox Court House, Virginia, waarmee hij de burgeroorlog effectief beëindigde.

1865, 11 april

In wat zijn laatste toespraak was, suggereerde Lincoln beperkte stemrechten voor "zeer intelligente" Afro-Amerikaanse mannen en degenen die in het leger hadden gediend.

1865, 14 april

Abraham Lincoln geschoten in Ford's Theatre door John Wilkes Booth. Lincoln stierf op 15 april om 07:22 uur (nadere details zijn beschikbaar in de tijdlijn van de moord op Lincoln).

1865, 18 december

Ratificatie van het dertiende amendement op de grondwet van de Verenigde Staten


HET EUROPEES CONGRES.

DE correspondentie tussen de Franse en de Engelse regering met betrekking tot het voorgestelde Europese congres is gepubliceerd. Op 4 november schreef de Franse keizer aan "Mevrouw mijn zuster", de koningin van Engeland, waarin hij uiteenzette waarom hij naar het congres verlangde en haar Majesteit verzocht eraan deel te nemen. Op de 11e antwoordde Earl Russel dat de zaak in overweging moest worden genomen. Diplomatieke correspondentie volgde op uitleg, werd gevraagd en gegeven en het besluit van de Britse regering werd uiteindelijk op de 25e aangekondigd, met de volgende woorden: "Niet in staat zijn om de waarschijnlijkheid te onderscheiden van de gunstige gevolgen die de keizer van de Fransen zichzelf beloofde toen hij het congres voorstelde , de regering van Hare Majesteit, die hun eigen sterke overtuigingen volgt, na rijp beraad, voelt zich niet in staat om de uitnodiging van Zijne Keizerlijke Majesteit te accepteren.' waar elk voorstel voor de overgave van Venetia door Oostenrijk moest worden besproken."